PSG vil lok­ke Ro­nal­do

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYE GRA­ES­MAR­KER i et skif­te til den fran­ske ho­ved­stads­klub. Iføl­ge den bri­ti­ske avis lok­ker PSG med en løn­po­se, der in­de­hol­der om­kring 2,6 mil­li­o­ner kro­ner om ugen - ef­ter skat. Det er et be­løb, som be­ty­der, at Man­che­ster Uni­ted må mel­de sig ud af kaplø­bet om at hen­te Ro­nal­do i Madrid.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der fyl­der 31 til fe­bru­ar, ses i Pa­ris som den per­fek­te af­lø­ser for 34-åri­ge Zla­tan Ibra­him­ovic, hvis kon­trakt ud­lø­ber til som­mer. Zla­tan får i øje­blik­ket om­kring

CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO

FØDT: HØJ­DE: KLUB­BER:

5. fe­bru­ar 1985 1,85 m 2002-03 Spor­ting CP 2003-09 Man­che­ster Uni­ted 2009- Re­al Madrid

Cham­pions Le­ague 14 gan­ge.

HAR DEL­TA­GET I

HAN DE­BU­TE­RE­DE I

2002 for Spor­ting i en kval­kamp mod In­ter. 2,3 mil­li­o­ner ko­ner om ugen ef­ter skat, og PSG skul­le alt­så va­e­re pa­rat til at gå end­nu hø­je­re for at sik­re sig Ro­nal­dos un­der­skrift.

Der­med er det me­get us­and­syn­ligt, at Ro­nal­do ven­der til­ba­ge til Pre­mi­er Le­ague, hvor han slog igen­nem i Man­che­ster Uni­ted, in­den han skif­te­de til Re­al Madrid i 2009. Bå­de Chel­sea og Uni­ted skul­le el­lers va­e­re sa­er­de­les in­ter­es­se­re­de, hvis Ro­nal­do til som­mer va­el­ger at for­la­de Madrid.

Den ek­stra­or­di­na­e­re pa­ri­ser-løn­pak­ke skul­le kom­me i stand, for­di pra­esi­den­ten Nas­ser Al-Khelai­fi er pa­rat til at hja­el­pe øko­no­misk for at sik­re sig Ro­nal­dos un­der­skrift.

Iføl­ge avi­sen la­der PSG sig ik­ke skra­em­me af, at Ro­nal­dos agent Jor­ge Men­des i sid­ste uge ude­luk­ke­de, at den al­dren­de stjer­ne skul­le va­e­re pa­rat til at for­la­de Madrid. Man me­ner, at man har en stor chan­ce for at lok­ke po­rtu­gi­se­ren til at skif­te, for­di han der­med kan få kar­ri­e­rens sid­ste sto­re kon­trakt og sam­ti­dig kan op­le­ve en spa­en­den­de sport­s­lig udfordring i et nyt land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.