Sam­men­brud

BT - - NYHEDER -

FOR­HAND­LIN­GER

»Det er af­gø­ren­de vig­tigt for os, at vi be­skyt­ter dem, der har be­hov for be­skyt­tel­se, men sam­ti­dig sik­rer, at hver­da­gen og vir­ke­lig­he­den fun­ge­rer,« si­ger Mette Frederiksen:

»Der­for vil vi ger­ne ha­ve, at sta­ten på­ta­ger sig et stør­re an­svar i for­hold til flygt­nin­ge­op­ga­ven. Vi skal sør­ge for, at der ik­ke kom­mer fle­re flygt­nin­ge ud til lan­dets kom­mu­ner, end at kom­mu­ner­ne og­så er klar til at hånd­te­re den­ne her sto­re op­ga­ve.

Jeg tror godt, vi kan la­ve en af­ta­le, og det hå­ber jeg og­så, at for­hand­lin­ger­ne kom­mer til at lan­de med, for det er vig­tigt, at al­le ta­ger et an­svar for at lø­se en rig­tig, rig­tig sva­er si­tu­a­tion for he­le det dan­ske sam­fund,« si­ger S-for­man­den. DFs for­hand­ler Pe­ter Skaarup: »Det er me­get vig­tigt, at vi får dis­se stats­li­ge flygt­nin­ge-ba­rak­by­er. Kom­mu­ner­ne har brug for et puste­rum. De skal og­så hja­el­pe vo­res børn og ae­l­dre, og hvis de får en ka­em­pe op­ga­ve med asylan­sø­ge­re, går det ik­ke. Så vi vil ger­ne ind­byg­ge en forsinkelse, så kom­mu­ner­ne kan kla­re den op­ga­ve. Vi har sat re­ge­rin­gen på ar­bej­de. Vi vil ha­ve en løs­ning om de flygt­nin­gelands­by­er. Det er og­så et pro­blem, at Sve­ri­ge og Nor­ge ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol, så vil fle­re asylan­sø­ge­re kom­me til Dan­mark. Vi bli­ver over­svøm­met med mi­gran­ter og asylan­sø­ge­re, og det hand­ler om at gø­re Dan­mark min­dre at­trak­tivt og ik­ke ser­ve­re det he­le på et sølv­fad,« si­ger Pe­ter Skaarup. Be­kym­ret for pri­sen Re­ge­rin­gen har ik­ke af­vist ba­rak­by­er­ne, men er me­get be­kym­ret for pri­sen og for, hvor­dan det rent prak­tisk skal fun­ge­re. Det skal nu un­der­sø­ges, og det er uvist, hvor­når for­hand­lin­ger­ne gen­op­ta­ges.

»Vi vil ha­ve en ana­ly­se af, hvad det ko­ster, og en di­a­log med Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning. Det hand­ler og­så om lav­prak­ti­ske ting. F.eks. om der skal va­e­re sko­ler, om der skal un­der­vi­ses på ara­bi­sk el­ler dansk. Om folk skal kun­ne ar­bej­de, og hvor­dan der skal fo­re­gå in­te­gra­tion,« si­ger Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth.

»Ja, men det må hun jo og­så ger­ne. Al­le par­ti­er må godt over­ta­ge DFs po­li­tik.«

Ved for­hand­lings­bor­det har DF bl.a. fo­re­slå­et en ska­er­pel­se over for ud­la­en­din­ge på tå­lt op­hold, at det skal va­e­re sva­e­re­re at få per­ma­nent op­hold­stil­la­del­se, nem­me­re at ud­vi­se kri­mi­nel­le asylan­sø­ge­re og mu­ligt at for­by­de så­kald­te had­pra­e­di­kan­ter at kom­me ind i Dan­mark.

Ven­stres ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Marcus Knuth kan ik­ke gen­ken­de DFs ud­la­eg­ning.

»Så vidt jeg for­står, er det et rent Ven­stre-ud­spil, vi for­hand­ler nu med bl.a. Dansk Fol­ke­par­ti. Det er jo ik­ke så­dan, at DF sid­der bag luk­ke­de dø­re og dik­te­rer Ven­stres po­li­tik. Vi kom­mer med et ud­spil, og bag­ef­ter for­hand­ler vi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.