Pen­sio­ni­ster bag ju­velkup

BT - - NYHEDER -

OL­SEN BAN­DEN

I den­ne uge be­gynd­te rets­sa­gen mod pen­sio­ni­st­ban­den – el­ler de fi­re af dem. Bri­an Re­a­der på 76, 75-åri­ge Jo­hn Coll­ins, Ter­ry Per­kins på 67 og den yng­ste, Da­ni­el Jo­nes, på ’kun’ 58. Den sid­ste, med kal­de­nav­net Ba­sil, har po­li­ti­et al­drig fun­det frem til. Der­u­d­over er yder­li­ge­re fi­re ma­end sig­tet for med­vir­ken til det spek­taku­la­e­re kup, som fandt sted i på­sken i år.

Ol­sen Ban­den kun­ne na­e­sten ik­ke ha­ve plan­lagt det bed­re. In­spi­re­ret af YouTu­be YouTu­be-vi­deo­er var det, der sat­te skub i ban­dens pla­ner om at rø­ve sik­ker­heds­bok­se­ne i dét, der kal­des Lon­dons di­a­mant­di­strikt, Hat­ton Gar­den.

På vi­deo­er­ne kun­ne de se ud­før­li­ge be­skri­vel­ser af, hvor­dan man kun­ne bo­re hul igen­nem til en gam­mel og yderst so­lid bank­boks fra 1940er­ne, og ef­ter tre års plan­la­eg­ning var de klar. Nu skul­le de ba­re ven­te på, at det blev på­ske.

Ban­dens an­ta­gel­se var, at de eks­klu­si­ve bu­tik­ker i de man­ge luk­ke­da­ge vil­le fjer­ne de mest kost­ba­re va­rer fra de­res mon­trer og op­be­va­re dem i sik­ker­heds­bok­se­ne i ka­el­de­ren. Nu skul­le de ba­re bo­re hul­let.

Det lyk­ke­des dem at skaf­fe sig ad­gang til ka­el­de­ren. Det lyk­ke­des dem at bo­re to enor­me hul­ler i mu­ren ind til bok­se­ne. Men de stød­te ind i en for­hin­dring. Bok­se­ne var nem­lig om­kran­set af et me­tal­git­ter, der var bol­tet fast i gul­vet.

Der gik to da­ge. Så vend­te de til­ba­ge med nyt ud­styr, og fik held med de­res fo­re­ta­gen­de. De sko­v­le­de di­a­man­ter, smyk­ker, guld og kon­tan­ter i de med­brag­te ta­sker, og va­ek var de.

Men li­ge­som i Ol­sen Ban­den var de, da det kom til styk­ket, en sam­ling hund­e­ho­ve­der, ha­en­ge­rø­ve og lu­se­de ama­tø­rer.

Ik­ke ale­ne var de fan­get på over­våg­nings­ka­me­ra­er. De pra­le­de og­så højlydt med de­res ty­ve­ko­ster over de af­lyt­te­de te­le­fo­ner. Og in­den la­en­ge stod po­li­ti­et og ban­ke­de på de­res dør. Mens en hel del af ty­ve­koster­ne sta­dig be­fandt sig i lej­lig­he­den, og an­dre igen var gra­vet ned på fa­mi­lie­grav­ste­der.

Hvor lang en straf der ven­ter dem, vi­des end­nu ik­ke. Men hi­sto­ri­en om pen­sio­ni­st­ban­den er langt­fra slut. For hvor er den fem­te mand? Og hvor er de re­ste­ren­de smyk­ker og ae­del­ste­ne til en va­er­di af 90 mio. kr.?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.