Ja, Eu­ro­pol er et vig­tigt va­er­k­tøj mod pa­edo­fi­le Nej, vi bli­ver ik­ke ladt i stik­ken af Eu­ro­pol

BT - - DEBAT -

NI­CK HA­EK­KERUP

3. de­cem­ber vil be­ty­de, at po­li­ti­et får de mu­lig­he­der, som støt­ten fra Eu­ro­pol gi­ver, til at kun­ne op­trev­le pa­edo­fi­le net­va­erk. Omvendt vil et ’nej’ be­ty­de, at mu­lig­he­der­ne for at de­le in­for­ma­tio­ner og mu­lig­he­der­ne for at fo­re­ta­ge ana­ly­ser via Eu­ro­pol vil bli­ve for­rin­get. Der­med vil mu­lig­he­den for at op­trev­le pa­edo­fi­le net­va­erk og­så bliv e rin ge­re.

ET ’JA’ DEN

RI­NA RONJA KA­RI

det ik­ke be­ty­de så me­get, om det bli­ver ’ja’ el­ler ’nej’ i for­hold til at be­ka­em­pe pa­edo­fi­le net­va­erk, for­di vi sta­dig kan fort­sa­et­te sam­ar­bej­det med EU, Eu­ro­pol, In­ter­pol og al­le de an­dre, vi sam­ar­bej­der med i kam­pen mod pa­edo­fi­le net­va­erk. Fol­ke­af­stem­nin­gen hand­ler i mi­ne øj­ne ik­ke om det for sam­ar­bej­det kan la­de sig gø­re li­ge­gyl­digt hvad.

I VIR­KE­LIG­HE­DEN VIL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.