’ ’

BT - - DEBAT -

KAM­PEN MOD PA­EDO­FI­LE

DET ER IK­KE

Det sva­rer til at kig­ge ned i va­er­k­tøjskas­sen, ta­ge en ham­mer og ky­le den ad hel­ve­de til

vil ik­ke va­e­re umu­lig ved et ’nej’, men vo­res mu­lig­he­der for at få stop­pet dem vil va­e­re dår­li­ge­re. Det er ik­ke så­dan, at ver­den bry­der sam­men, og ju­len bli­ver af­lyst ved et ’nej’. Men det sva­rer til at kig­ge ned i va­er­k­tøjskas­sen, ta­ge en ham­mer og ky­le den ad hel­ve­de til, for så bag­ef­ter at op­da­ge, at man står med nog­le søm, man egent­lig ger­ne vil­le ha­ve slå­et ind. På den må­de er Eu­ro­pol ét blandt fle­re va­er­k­tø­jer, som bru­ges i kam­pen mod de pa­edo­fi­le.

sik­kert, at vi ved et ’nej’ vil kun­ne få en pa­ral­lelaf­ta­le, der sik­rer fort­sat Eu­ro­pol-med­lem­s­skab, og der kan gå om­kring fem år, før vi må­ske vil­le få én. Der vil alt­så va­e­re risiko for, at vi er sat uden­for Eu­ro­pol i man­ge år. Det vil gø­re det mar­kant sva­e­re­re at op­trev­le pa­edo­fi­le net­va­erk og få hja­elp af EU til at op­trev­le net­va­erk på tva­ers af gra­en­ser­ne. Ham­me­ren kom­mer jo ik­ke hop­pen­de til­ba­ge af sig selv, når vi kun står med et søm.

os, at der er no­gen lan­de over­ho­ve­det, der ik­ke har lyst til at sam­ar­bej­de med Dan­mark om at be­ka­em­pe pa­edo­fi­le net­va­erk? Det kan jeg ik­ke. Det vil jo ik­ke ske, at Eu­ro­pol si­ger: ’Hov, der er et pa­edo­filt net­va­erk der, men det ind­be­fat­ter et land, vi ik­ke har en af­ta­le med, så det la­der vi ba­re fort­sa­et­te’. Så­dan er vir­ke­lig­he­den ik­ke. Po­li­ti­et snak­ker sam­men på kryds og tva­ers af lan­de­ne - og­så med lan­de, der ik­ke har et sam­ar­bej­de med Eu­ro­pol. At fo­re­stil­le sig at Dan­mark skul­le fin­de et pa­edo­filt net­va­erk, som Eu­ro­pol ik­ke vil­le hja­el­pe os med el­ler omvendt, er fuld­sta­en­dig ab­surd at på­stå.

Ni­ck Ha­ek­kerup

KAN VI FO­RE­STIL­LE

vil vi ik­ke stå uden­for sam­ar­bej­det med Eu­ro­pol. I ti­den op til en pa­ral­lelaf­ta­le kan vi la­ve en over­gangs­af­ta­le el­ler det, der hed­der et ope­ra­tio­nelt sam­ar­bej­de, hvor man sta­dig har et ta­et sam­ar­bej­de med Eu­ro­pol. Og det ta­ger ik­ke lang tid at få op at stå. Vi skal selv­føl­ge­lig fort­sa­et­te sam­ar­bej­det he­le ti­den.

STEM­MER VI ’NEJ’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.