Kan­di­da­ter­nes sto­re uvi­den­hed

BT - - DEBAT -

Hvis Is­la­misk Stat virkelig skal be­ka­em­pes og eli­mi­ne­res, og man ik­ke ba­re skal bli­ve ved med at ka­ste bom­ber med et utal af ci­vi­le tab til føl­ge i man­ge år frem­over, er det nok ik­ke pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma, vi skal sa­et­te vo­res lid til. In­gen for­ven­ter no­get af ham me­re, nu hvor han syn­ger på sid­ste vers af sin pra­esi­dent­pe­ri­o­de. Han er en så­kaldt la­me duck (hand­ling­s­lam­met) og har egent­lig he­le ti­den va­e­ret det i for­hold til Mel­le­mø­sten og Sy­ri­en.

PANELET Det er skra­em­men­de, at no­gen af kan­di­da­ter­ne til ver­dens hø­je­ste em­be­de kan frem­vi­se så stor uvi­den­hed

VI MÅ DER­FOR va­eb­ne os med tå­l­mo­dig­hed og se i øj­ne­ne, at der ik­ke kom­mer til at ske no­get, før den nye ame­ri­kan­ske pra­esi­dent er på plads. Desva­er­re ser det tem­me­lig sort ud, hvad an­går pra­esi­dent­kan­di­da­ter­nes vi­den om om­ver­de­nen. Bort­set fra to-tre kan­di­da­ter, har re­sten af­slø­ret en ka­ta­stro­fal uvi­den­hed ik­ke ba­re om for­hol­de­ne i om­rå­det, men og­så om Ruslands og Ki­nas in­vol­ve­ring.

Hil­lary Cl­in­ton fra de­mo­kra­ter­ne og Marco Ru­bio fra re­pu­bli­ka­ner­ne er blandt de få kan­di­da­ter, som fak­tisk ved, hvad de ta­ler om. De la­eg­ger beg­ge op til en ak­ti­vi­stisk uden­rigs­po­li­tik, hvor de har ta­enkt sig bl.a. at ud­for­dre Ruslands pra­esi­dent Pu­tin. De øn­sker, at USA skal spil­le en me­re ak­tiv og sta­erk rol­le i ver­den, og vi kan kun hå­be på, at det bli­ver en af de to, der bli­ver USAs na­e­ste pra­esi­dent. De an­dre, der be­fin­der sig i fel­tet, er skra­em­men­de uvi­den­de. De ved gan­ske en­kelt ik­ke, hvad der fo­re­går. FOR­LE­DEN IN­SI­STE­RE­DE DEN re­pu­bli­kan­ske se­na­tor Rand Paul på, at Rusland bom­ber i Irak, og at man der­for ik­ke kan ind­fø­re fly­ve­for­bud­szo­ner der. Han øn­ske­de ik­ke at kom­me i den si­tu­a­tion at skul­le va­e­re nødt til at sky­de et rus­sisk fly ned. Til så­dan en gang vrøvl har jeg na­e­sten lyst til at si­ge: Find tre fejl!

For det før­ste bom­bar­de­rer Rusland ik­ke i Irak, men i Sy­ri­en. Her går de ik­ke ef­ter at ram­me Is­la­misk Stat, men de mo­de­ra­te op­rø­re­re. For det an­det har der al­drig va­e­ret ta­le om, at no­gen øn­ske­de hu­ma­ni­ta­e­re kor­ri­do­rer i Irak. Det er Sy­ri­en, som har brug for fly­ve­for­bud­szo­ner, hvor der i dis­se timer er ot­te mil­li­o­ner in­ter­nt for­drev­ne, som ik­ke kan fø­le sig sik­re no­gen ste­der. For det tred­je si­ger Rand Paul, at den iraki­ske re­ge­ring har in­vi­te­ret Rusland til at kom­me, hvil­ket er så for­kert, som det kan va­e­re.

En an­den re­pu­bli­kansk kan­di­dat,

Na­ser Kha­der, Ben Car­son, som i øv­rigt fø­rer kaplø­bet i Iowa, North Ca­ro­li­na, Ne­va­da og Arizo­na, er og­så helt galt på den. Han ha­ev­de­de ved en de­bat i tirs­dags, at Ki­na bom­ber i Sy­ri­en. Ki­na er ik­ke blandt par­ter­ne, der er in­vol­ve­ret i Irak og Sy­ri­en. De er slet ik­ke i Mel­le­mø­sten mi­li­ta­ert – kun øko­no­misk. SÅ ER DER Do­nald Trump, som ta­ler om at byg­ge en sik­ker­heds­mur mel­lem Me­xi­co og USA for at for­hin­dre il­le­gal ind­van­dring li­ge­som den, der er mel­lem Is­ra­el og Pa­la­esti­na. For­skel­len er blot, at den mur, der er i Is­ra­el, er ca. 700 km lang imod de 3.200 km, der ud­gør gra­en­sen mel­lem Me­xi­co og USA. Jeb Bush ta­ler om, at Is­la­misk Stat be­fin­der sig i Li­ba­non, hvil­ket en­hver dan­sker ved ik­ke pas­ser. Is­la­misk Stat be­fin­der sig i Irak og Sy­ri­en.

Ek­semp­ler­ne på fejl­ag­ti­ge ud­ta­lel­ser hos de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter er alt for man­ge, og jeg sy­nes, det er skra­em­men­de, at no­gen af dem, der kan­di­de­rer til ver­dens hø­je­ste em­be­de, kan frem­vi­se en så stor uvi­den­hed. Jeg hå­ber, ame­ri­ka­ner­ne kan gen­nem­skue dem og gi­ver de­res stem­me til en kan­di­dat, der fak­tisk ved, hvad han el­ler hun ta­ler om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.