HPV-for­ske­re får skarp kri­tik for de­res me­to­der

BT - - NYHEDER -

VAC­CI­NE Tid­li­ge­re i novem­ber af­vi­ste Det Eu­ro­pa­ei­ske La­e­ge­mid­dela­gen­tur (EMA), at der er sam­men­ha­eng mel­lem HPV-vac­ci­nen mod liv­mo­der­hals­kra­eft og det al­vor­li­ge svim­mel­heds- og tra­et­heds­syn­drom Pots. I dag er rap­por­ten ble­vet of­fent­lig­gjort og for­u­den den al­le­re­de kend­te kon­klu­sion, ret­ter den og­så en al­vor­lig kri­tik mod den dan­ske forsk­ning på om­rå­det. Det sker, ef­ter at dan­ske la­e­ger og for­ske­re har va­e­ret front­fi­gu­rer i mista­en­ke­lig­gø­rel­sen af vac­ci­nen.

Den dan­ske forsk­ning på om­rå­det bli­ver be­skyldt for at ta­ge ud­gangs­punkt i pa­tien­ter, der har få­et vac­ci­nen og som har Pots-symp­to­mer, men som er ud­valgt på en ’yderst selek­tiv’ må­de, så de pas­ser ind i en ’for­hånds-be­stemt kon­klu­sion om vac­ci­ne-re­la­te­re­de ska­der’, ly­der det.

Over halv­de­len af de ind­be­ret­te­de til­fa­el­de af Pots-symp­to­mer ef­ter HPV-vac­ci­ne er re­gi­stre­ret i Dan­mark, og net­op der­for har den dan­ske forsk­ning få­et ek­stra op­ma­er­k­som­hed i rap­por­ten.

Hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se gla­e­der man sig over, at rap­por­ten er kom­met ud, men an­er­ken­der, at det er en ’al­vor­lig kri­tik’, rap­por­ten ret­ter mod de dan­ske re­gi­stre­rin­ger.

»EMA si­ger, at man be­går en fejl, når man kun ser på un­ge pi­ger, der kom­mer ind ad dø­ren med op­le­vel­se af bi­virk­ning ef­ter HPV - og man så kon­klu­de­rer med det sam­me, at det må va­e­re Pots. Man glem­mer, at der desva­er­re og­så uden HPV er en del un­ge kvin­der med Pots,« si­ger di­rek­tør i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Leif Vestergaard til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.