Hun løb med det he­le

BT - - NYHEDER -

ÅRETS E-LØ­BER Ka­rin Pa­gaard skrev sig ind i Ere­mi­ta­ge­lø­bets hi­sto­rie, da hun som mo­tio­nist vandt i 1973 og ’74. Og nu gør hun det igen. Med kårin­gen som ’Årets kvin­de­li­ge E-lø­ber’. Den 68-åri­ge su­per­motio­nist fra Må­løv er ek­semp­let på, at ka­er­lig­he­den til Dy­re­ha­ven og ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb al­drig ru­ster. E-lø­bet i år var hen­des 37. i ra­ek­ken.

»Jeg er helt paf. Jeg aner ik­ke, hvad jeg skal si­ge,« lød det fra en over­ra­sket, men og­så stolt Ka­rin Pa­gaard, da hun hør­te, at BT hav­de valgt hen­de ud af de man­ge tu­sin­de kvin­de­li­ge E-lø­be­re.

Ka­rin Pa­gaard var i sin tid hånd­bold­spil­ler i Freja un­der den le­gen­da­ri­ske BT-jour­na­list og hånd­bold­tra­e­ner Jo­hn Bjør­klund, men drop­pe­de hånd­bol­den.

»Det var for hårdt. Jeg hav­de ik­ke fy­sik­ken på stre­gen. Der­for meld­te jeg mig i Rø­d­ov­re AC i 1972, og dér har jeg va­e­ret li­ge si­den,« si­ger hun.

Selv om hun har vun­det KS Ma­rat­hon fra Hol­te tre år i tra­ek i be­gyn­del­sen af 70er­ne og fle­re an­dre løb, har kon­kur­ren­cer i sig selv al­drig haft høj pri­o­ri­tet.

»For mig er det vig­tig­ste lø­beg­la­e­den og det so­ci­a­le sam- va­er i klub­ben. At kom­me ud i na­tu­ren sam­men med an­dre men­ne­sker er al­fa og om­e­ga,« si­ger hun. Lø­ber med man­den Ka­rin Pa­gaard lø­ber ot­te ki­lo­me­ter to-tre gan­ge om ugen med sin mand Jens Ras­mus­sen, som kun én gang har mis­set fe­sten i Dy­re­ha­ven i de 47 år, som Ere­mi­ta­ge­lø­bet er ble­vet af­vik­let. og i 2009 blev han kå­ret som årets mand­li­ge E-lø­ber.

Sam­men med årets mand­li­ge E-lø­ber Gert Ka­er­lin, 65, vin­der i Dy­re­ha­ven i 1972 og ’77, hyl­des Ka­rin Pa­gaard i de­cem­ber ved en fest­lig­hed på BT med over­ra­ek­kel­sen af BTs sølv­fad og et kunstva­erk af ma­le­ren og gra­fi­ke­ren Gorm Erik­sen.

Årets E-lø­be­re er valgt af løbs­le­del­sen, Pe­ter Sch­no­hr og An­ne-Li­se Schjøn­ning, KIF, Leif Sjøgren og An­ders Me­la­mies, KS, og Tho­mas Fi­s­cher og Pe­ter Fredberg, BT.

Si­den 1969 er E-lø­bet gen­nem­ført af 638.265 lø­be­re, og søn­dag 9. ok­to­ber 2016 ly­der start­skud­det så for 48. gang til ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.