Pu­tin tryk­ker til

BT - - NYHEDER -

KRI­SE in­de­frys­ning af nog­le af de to lan­des fa­el­les pro­jek­ter. For­lan­ger und­skyld­ning Ud­over sank­tio­ner for­lan­ger Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin en tyr­kisk und­skyld­ning for ned­skyd­nin­gen af kamp­fly­et:

»Vi har ik­ke hørt no­gen und­skyld­nin­ger end­nu fra det hø­je­ste po­li­ti­ske ni­veau i Tyr­ki­et. Vi har hel­ler ik­ke hørt for­slag til at ud­bed­re ska­der el­ler lov­ning på straf til dem, der står bag for­bry­del­sen,« si­ger han iføl­ge nyheds­bu­reau­et Tass.

Men Pu­tin skal ik­ke sid­de ved te­le­fo­nen i Kreml og ven­te på, at Tyr­ki­ets pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan rin­ger med en fuldt­o­net und­skyld­ning.

For iføl­ge Er­do­gan er det rus­ser­ne, der bør und­skyl­de.

»Hvis der skul­le va­e­re en si­de, der skul­le und­skyl­de, så er det ik­ke os,« si­ger han iføl­ge CNN og ud­dy­ber:

»De, der kra­en­ke­de vo­res luftrum, er dem, der bør und­skyl­de. Vo­res pi­lo­ter og va­eb­ne­de styr­ker lø­ste de­res op­ga­ver, hvil­ket hand­le­de om at sva­re på kra­en­kel­ser af reg­ler­ne for mi­li­ta­ero­pe­ra­tio­ner. Det er es­sen­sen,« si­ger han iføl­ge tv-sta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.