Han hjalp She­en med hiv-me­di­cin

BT - - NYHEDER -

SEX OG STOF­FER chef og na­e­re ven var smit­tet med den fryg­te­de hiv-virus, da de to sad og snak­ke­de sam­men i de se­ne nat­te­ti­mer ef­ter en af Char­lie She­ens man­ge fe­ster.

Ver­dens­stjer­nen op­da­ge­de selv, at han var hiv-po­si­tiv i 2011. Det var no­get, som kun gan­ske få men­ne­sker vid­ste, før han tid­li­ge­re på må­en­den for­tal­te det i et li­ve-in­ter­view i ’The to­day show’. Li­ge si­den er She­en ble­vet kon­fron­te­ret med kom­men­ta­rer fra kvin­der, som han har va­e­ret sam­men med, der ankla­ger ham for at ha­ve dyr­ket sex med dem uden at bru­ge kon­dom, vel vi­den­de at han var hiv-po­si­tiv.

Ef­ter at Ste­ve Han fik at vi­de, at Char­lie She­en hav­de hiv, gjor­de han det til sin per­son­li­ge op­ga­ve at sør­ge for, at hans chef fik sin me­di­cin.

»Jeg va­ek­ke­de ham om mor­ge­nen, la­ve­de kaf­fe til ham på den må­de, som han godt kan li­de – sort med to te­ske­ful­de suk­ker – hvor­ef­ter jeg ban­ke­de på hans dør el­ler skrev til ham. Så tjek­ke­de jeg, om pil­ler­ne var der, og hvis det ik­ke var til­fa­el­det, så hav­de han ta­get dem.«

I fe­bru­ar 2013 fik Char­lie She­en at vi­de, at hans hiv var un­der kon­trol. Der­for fort­sat­te han sit van­li­ge liv med sex og stof­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.