Ro­ck­band ramt af syg­dom

BT - - KULTUR -

Det dan­ske ro­ck­band Who­res & Thie­ves er ramt af al­vor­lig syg­dom. Et med­lem af or­ke­stret har lig­get i ko­ma i tre uger. Det be­ty­der, at ban­det må hol­de en lang pau­se på et tids­punkt, hvor de­res kar­ri­e­re el­lers kø­rer på skin­ner med det nyud­giv­ne al­bum ’Si­lent Town’ - og en ra­ek­ke job, der nu er ud­sat til 2016. Det be­gynd­te med, hvad man tro­e­de var en harm­løs in­flu­en­za-lig­nen­de syg­dom, hvor et af band­med­lem­mer­ne blev ramt af et kram­pe­an­fald, der vi­ste sig at va­e­re ud­løst i hjer­nen. Lagt i ko­ma »Band­med­lem­met blev kørt til ho­spi­ta­let, men det lyk­ke­des ik­ke at få ved­kom­men­de til­ba­ge til fuld be­vidst­hed. Ef­ter nog­le da­ge va­el­ger la­e­ger­ne at la­eg­ge band­med­lem­met i en kun­stig ko­ma. La­e­ger­ne har ik­ke en en­de­gyl­dig for­kla­ring på, hvor kram­pe­an­fal­det stam­mer fra, men på det på­ga­el­den­de tids­punkt var si­tu­a­tio­nen kri­tisk,« si­ger Who­res & Thie­ves sam­let i en mail til BT. Ros til la­e­ger­ne Af hen­syn til den ram­te øn­sker Es­b­jerg-ban­det ik­ke at navn­gi­ve, hvil­ket med­lem der blev ud­sat for den al­vor­li­ge syg­dom. Men det be­kra­ef­ter, at mu­si­ke­ren blev lagt i ko­ma som en del af be­hand­lin­gen.

»Band­med­lem­met lå i ko­ma i tre uger, in­den det lyk­ke­des at få ham bragt til­ba­ge til be­vidst­hed. La­e­ger og sy­geple­jer­sker har hånd­te­ret si­tu­a­tio­nen ek­stremt pro­fes­sio­nelt og skal ha­ve ros for, at he­le for­lø­bet er endt po­si­tivt. Band­med­lem­met har det godt og vil ik­ke li­de af for­lø­bet i frem­ti­den. Dvs. at det er mu­ligt at fort­sa­et­te som mu­si­ker,« skri­ver ban­det og­så.

’Si­lent Town’ fik bl.a. tre stjer­ner i BT og fem stjer­ner i Gaf­fa.

»Who­res & Thie­ves er et ro­ck­band med rod i sy­re/ ste­ner-tra­di­tio­nen og sam­me stø­ve­de ame­ri­ca­na-stil som Vol­be­at,« skrev BT bl.a. i sin anmeldelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.