LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Au­stralsk ro­man­tisk ko­me­die fra 1999. (Dear Clau­dia) Den en­som­me Wal­ter er fly­ven­de po­st­bud i en lil­le au­stralsk fla­ek­ke. En dag gi­ver han den me­get yn­gre bar­ten­der Clau­dia et lift i sit fly. Uhel­dig­vis styr­ter fly­et ned på en øde ø. Wal­ter bjer­ger po­stsa­ek­ken, og sam­men be­gyn­der han og Clau­dia at la­e­se de man­ge bre­ve. Clau­dia er ik­ke til­freds med si­tu­a­tio­nen, men ef­ter­hån­den får be­ret­nin­ger­ne i bre­ve­ne hen­de til at løs­ne op. Med­vir­ken­de: Wal­ter: Bry­an Brown, Clau­dia: Alek­s­an­dra Vujcic og An­ton: Rel Hunt. In­struk­tion: Chris Cud­lipp. DR1 kl. 16.00 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2005. (Kiss Kiss Bang Bang) Ty­ven Har­ry er på flugt fra po­li­ti­et men ram­ler til­fa­el­digt ind i en ca­sting til en film, hvor han fejl­ag­tigt bli­ver an­ta­get for at va­e­re sku­e­spil­ler. Har­ry går straks med på spø­gen, og han bli­ver in­vi­te­ret til en stor fest, hvor han bli­ver sat sam­men med den hård­kog­te de­tek­tiv Gay, der skal la­e­re ham at spil­le pri­vat­de­tek­tiv. Til fe­sten mø­der de to den smuk­ke Harmony, der og­så drøm­mer om en film­kar­ri­e­re. Med­vir­ken­de: Har­ry Lo­ck­hart: Ro­bert Dow­ney Jr., Gay Per­ry: Val Kil­mer og Harmony Faith La­ne: Michelle Mo­nag­han. In­struk­tion: Sha­ne Bla­ck. TV 2 kl. 22.40 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2006. (X-Men: The Last Stand) For­ske­re har ud­vik­let en vac­ci­ne mod muta­tion, og for før­ste gang har mutan­ter­ne et valg: de kan be­hol­de de­res ene­stå­en­de sta­tus – selv om den be­ty­der iso­la­tion og frem­med­gø­rel­se, el­ler de kan op­gi­ve de­res over­na­tur­li­ge kra­ef­ter og til­pas­se sig. De to mod­stri­den­de syns­punk­ter hos mutan­ter­ne bli­ver re­pra­e­sen­te­ret af Char­les Xavi­er, som pra­e­di­ker to­le­ran­ce, og Eric Le­hns­herr aka Mag­ne­to, som tror på de sta­er­ke­stes over­le­vel­se. Med­vir­ken­de: Pro­fes­sor Char­les Xavi­er: Pa­tri­ck Stewart, Wol­ve­ri­ne: Hugh Ja­ck­man og Or­oro Mun­roe: Hal­le Ber­ry. In­struk­tion: Brett Rat­ner. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ero­tisk dra­ma fra 1986. (Nine 1/2 We­eks) Eliza­beth og Jo­hn ind­le­der en af­fa­e­re, hvor Jo­hn ind­vi­er Eliza­beth i en ny ver­den og får hen­de til at bry­de si­ne seksu­el­le gra­en­ser, som skub­bes la­en­ge­re og la­en­ge­re ud, ind­til Eliza­beth til sidst ik­ke fø­ler, at hun kan føl­ge med. Med­vir­ken­de: Eliza­beth: Kim Ba­sin­ger, Jo­hn: Mi­ck­ey Rour­ke og Mol­ly: Mar­gret Whit­ton. In­struk­tion: Adrian Ly­ne. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1999. (The 13th War­ri­or) En ara­bi­sk adels­mand fra ka­lif­fens hof i Bag­dad bli­ver af po­li­ti­ske grun­de sendt langt mod nord for at vir­ke som am­bas­sa­dør. In­den la­en­ge be­fin­der han sig blandt vikin­ger; dybt in­vol­ve­ret i kam­pen mel­lem de stol­te kri­ge­re og en skum­mel klan af men­ne­skea­e­de­re. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn McTi­er­nan. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1998. (Saving Pri­va­te Ry­an) Ef­ter den al­li­e­re­de land­gang i Nor­man­di­et i ju­ni 1944 mod­ta­ger en ame­ri­kansk mor på én gang tre kon­do­len­ce­bre­ve, for tre af hen­des søn­ner har mi­stet li­vet på de fjer­ne slag­mar­ker. Hen­des fjer­de søn, James Ry­an, der er faldska­erms­sol­dat, er mu­lig­vis sta­dig i li­ve, et sted i Nor­man­di­et, og i den øver­ste mi­li­ta­er­le­del­se be­slut­tes det, at Ry­an skal fri­ta­ges for tjeneste for at kun­ne rej­se hjem til sin mor. Med­vir­ken­de: Kap­ta­jn Jo­hn H. Mil­ler: Tom Hanks og Me­nig James Fran­cis Ry­an: Matt Da­mon. In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3+ kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.