SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 2001. (Ban­dits) Joe og Ter­ry flyg­ter fra faengslet. Nu skal der rø­ves ban­ker, og snart er det uma­ge mak­ker­par bå­de be­ryg­te­de og be­røm­te. Men rø­ver­li­vet bli­ver en hel del me­re kom­pli­ce­ret, da Joe og Ter­ry lø­ber ind i den for­søm­te hus­mor Ka­te. In­den la­en­ge har den even­tyr­lyst­ne un­ge kvin­de slut­tet sig til de to rø­ve­re. Den selvsik­re Joe og den føl­som­me Ter­ry fo­rel­sker sig beg­ge i Ka­te – og Ka­te fo­rel­sker sig i bå­de Joe og Ter­ry ... Medv.: Joe Bla­ke: Bru­ce Wil­lis, Ter­ry Lee Coll­ins aka the Pant­her: Bil­ly Bob Thor­n­ton og Ka­te Whe­e­ler: Ca­te Blan­chett. In­struk­tion: Bar­ry Le­vin­son. DR1 kl. 22.10 Dansk lyst­spil fra 1960. (Fo­rel­sket i Kø­ben­havn) Ef­ter en mis­lyk­ket tur­né i Sve­ri­ge ven­der den un­ge ja­zz­di­ri­gent Jan Scharf til­ba­ge til Kø­ben­havn. Her op­da­ger han, at hans gam­le bo­pa­el er ble­vet re­vet ned, og han op­sø­ger der­for sin on­kel i Nyhavn for at bo hos ham. On­k­len er i Ja­pan, og lej­lig­he­den bli­ver pas­set af na­bo­en, kunst­ma­le­ren Ko­bolski. Han la­der Jan få nøg­len til lej­lig­he­den, men Jan er i øko­no­mi­ske pro­ble­mer, og der­for la­der han sig fri­ste til at ud­gi­ve sig for sin on­kel, da den yn­di­ge Land­skro­na-pi­ge Maj kom­mer for at mod­ta­ge sang­ti­mer. Med­vir­ken­de: Jan Scharf: Hen­ning Mo­ritzen, Maj Lindquist: Siw Malm­k­vist og Dirch Pas­ser, Car­ni: Ove Spro­gøe. In­struk­tion: Finn Hen­rik­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.45 Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1970. Den ame­ri­kan­ske le­je­sol­dat Ho­gan er på vej mod Me­xi­co for at mel­de sig un­der den me­xi­can­ske op­rørs­be­va­e­gel­ses fa­ner. Un­der­vejs red­der han non­nen Sa­ra fra at bli­ve vold­ta­get. Hun er og­så på en mis­sion for me­xi­ca­ner­ne, og de slår føl­ge­skab, da de til­sy­ne­la­den­de har fa­el­les in­ter­es­ser – det tror Ho­gan i det mind­ste. Med­vir­ken­de: Ho­gan: Cl­int Eastwood, Sa­ra: Shir­ley Ma­cLai­ne og Bel­tran: Ma­no­lo Fa­bre­gas. In­struk­tion: Don Sie­gel. DR2 kl. 17.25 Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk dra­ma fra 2006. (Ho­li­da­ze) Me­lo­dy er ar­bejds­narko­man og til­brin­ger sin fe­rie på at jet­set­te med ve­nin­der­ne. Men til­ba­ge fra fe­rie ven­ter der en ke­de­lig op­ga­ve: Me­lo­dy sen­des til­ba­ge til sin barn­doms­by, hvor hun skal for­sø­ge at over­be­vi­se dem om, at der skal byg­ges et nyt ka­em­pe su­per­mar­ked. Med­vir­ken­de: Me­lo­dy: Jen­nie Garth, Car­ter: Ca­meron Mat­hi­son og Do­ctor: Sha­dia Ali. In­struk­tion: Jer­ry Cic­co­rit­ti. Ka­nal 5 kl. 15.15 Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 2010. (Cra­zy on the Out­si­de) Tom­my er net­op ble­vet løsladt ef­ter tre års fa­engsel, og for­sø­ger nu at over­ta­le Christy, den be­tjent der hånd­te­rer hans prø­ve­løsla­del­se, til at gå ud med ham. Men Christy er en­lig mor og øn­sker ik­ke at kom­pli­ce­re sit liv yder­li­ge­re, og sam­ti­dig kom­pli­ce­res si­tu­a­tio­nen en anel­se ved, at Tom­mys sø­ster blan­der sig. Med­vir­ken­de: Tom­my: Tim Al­len, Viki: Si­gour­ney Wea­ver og Frank: Kel­sey Gram­mer. In­struk­tion: Tim Al­len. Ka­nal 5 kl. 23.55 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1996. (The Long Kiss Good­night) Samantha er la­e­re­rin­de og ramt af hukom­mel­ses­tab. Hun har en for­tid som le­je­mor­der for CIA, men står nu selv øverst på or­ga­ni­sa­tio­nens døds­li­ste. I et des­pe­rat for­søg på at fin­de sin iden­ti­tet, før hun ind­hen­tes af for­ti­den, får hun hja­elp af Mitch – en snu­sket eks­po­li­ti­mand. Med­vir­ken­de: Samantha Cai­ne: Ge­e­na Da­vis, Mitch He­nes­sey: Samu­el L. Ja­ck­son og Ti­mo­t­hy: Craig Bi­er­ko. In­struk­tion: Ren­ny Har­lin. 6’eren kl. 21.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.