Fod­bol­dens Baywatch

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAN MAT­CH­FIXING SEN­DE Dan­mark til EM trods det sam­le­de play­off-ne­der­lag til Sve­ri­ge? Li­ge nu er ’må­ske’ det mest da­ek­ken­de ord.

Det min­der lidt om et af­snit af den he­den­gang­ne og i øv­rigt glim­ren­de 90’er-se­rie Baywatch. Om en af de sce­ner, hvor en ba­de­ga­est druk­ner og lig­ger liv­løs på stran­den. Alt håb bør va­e­re ude, men så kom­mer liv­red­deren ud af det blå og gi­ver kun­stigt ån­de­d­ra­et. Med ét er der plud­se­lig et lil­le håb om genop­liv­ning. Selv om det ik­ke bur­de kun­ne la­de sig gø­re…

I det­te til­fa­el­de er det dan­ske lands­hold ba­de­ga­e­sten, mens liv­red­deren er no­get så mystisk og frem­med som en mulig mat­ch­fixing-sag fra en kva­li­fi­ka­tions­kamp mel­lem Ar­me­ni­en og Al­ba­ni­en.

For det kan va­e­re dét, der er ved at ske. De dø­de og for­li­ste for­håb­nin­ger om et dansk EM kan va­e­re på vej til­ba­ge til li­vet ved hja­elp af kun­stigt ån­de­d­ra­et fra en hø­jest uhel­dig sag langt her­fra.

I går nå­e­de et in­ter­view med for­man­den for det ar­men­ske fod­bold­for­bund de dan­ske me­di­er. Og det var et in­ter­view med pon­dus. I in­ter­viewet ankla­ger for­man­den sit eget lands­hold for mat­ch­fixing i for­bin­del­se med den kamp mod Al­ba­ni­en, som en­de­gyl­digt ko­ste­de Dan­mark den di­rek­te EM-bil­let.

Vi­ser det sig, at ar­me­ner­ne har la­det sig be­ta­le for at ta­be, er det mil­dest talt uhel­digt og en slem rid­se i lak­ken på en in­ter­na­tio­nal fod­bold­ver­den, der i for­vej­en har sto­re pro­ble­mer med tro­va­er­dig­he­den. Men for dansk fod­bold kan der va­e­re per­spek­ti­ver i sa­gen. Desva­er­re på en bil­lig og ulyk­ke­lig bag­grund.

Har ar­me­ner­ne mod­ta­get pen­ge, er det in­ter­es­san­te set med dan­ske bril­ler, hvor de pen­ge kom­mer fra. Er det fra et in­ter­na­tio­nalt spil­le­syn­di­kat – el­ler står det al­ban­ske lands­hold og fod­bold­for­bund bag?

Ser man på spil­le­mar­ke­det, er der ik­ke me­get der ty­der på, at det før­ste er til­fa­el­det. Od­dset på al­bansk sejr faldt ik­ke i ti­mer­ne op til kam­pen i ok­to­ber. Det er der­for en mu­lig­hed, at bestik­kel­sen, som en lil­le flok ar­men­ske spil­le­re ef­ter si­gen­de har mod­ta­get, kom­mer fra al­bansk si­de.

Det er det, UEFA nu skal fin­de ud af. For det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund skal ind i sa­gen. Og det skal ske nu. Det i for­vej­en skan­da­le­ram­te for­bund må sim­pelt­hen ik­ke la­de sa­gen lig­ge, når op­havs­man­den er så cen­tral en per­son som for­man­den for det ar­men­ske fod­bold­for­bund må si­ges at va­e­re. De skal ud af start­hul­ler­ne. Og det kan kun gå for lang­somt. VI­SER DET SIG, at al­ba­ner­ne er skur­ken, skal de ta­ber­døm­mes. Så sim­pelt er det. Og sker det, kom­mer Dan­mark til EM. Det bør va­e­re kon­se­kven­sen.

Vil det va­e­re fortjent? Nej. Vil vi ha­ve en god smag i mun­den? Slet ik­ke. Det dan­ske lands­hold bør ik­ke va­e­re at fin­de blandt de 24 na­tio­ner i Frank­rig na­e­ste som­mer. Det har hol­det gan­ske en­kelt ik­ke skabt re­sul­ta­ter til.

Sa­gen om den mu­li­ge mat­ch­fixing er ind­til vi­de­re over­strø­et med ’må­ske’er’ og spørgs­måls­tegn. Var der ta­le om mat­ch­fixing? Hvem stod bag? Og sen­der det i sid­ste en­de det dan­ske lands­hold til Frank­rig?

Alt det fin­der vi for­hå­bent­lig ud af så hur­tigt som mu­ligt. Men der er ik­ke me­get ae­re i at få en EM-bil­let fora­e­ret ved hja­elp af kun­stigt ån­de­d­ra­et. Det skal vi hu­ske, in­den vi be­gyn­der at kryd­se fin­gre for, at drøm­men om Frank­rig genop­li­ves.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.