Erik­sens tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

for Tot­ten­ham i kam­pen i den azer­bai­jan­ske ho­ved­stad, Baku – 4000 km va­ek fra Lon­don, men selv­om han ik­ke spil­le­de sin bed­ste kamp, var han med­vir­ken­de til Tot­ten­hams en­li­ge scor­ing. Ke­de­lig før­ste halv­leg Fra be­gyn­del­sen sat­te Spurs sig på spil­let dog uden at kom­me frem til de helt sto­re chan­cer.

Hjem­me­hol­det kom ef­ter­hån­den lidt bed­re med i kam­pen og fik og­så en god chan­ce for at sco­re kort før pau­sen, men Da­ni Qu­in­ta­na lyk­ke­des ik­ke at få bol­den ind bag fran­ske Hu­go Ll­o­ris i Tot­ten­ham-må­let.

Hol­de­ne kun­ne der­for gå til pau­se med 0-0 ef­ter en lidt ke­de­lig før­ste halv­leg og en ano­nym ind­sats af Chri­sti­an Erik­sen.

An­den halv­leg blev me­re ja­evn­byr­dig. Chri­sti­an Erik­sen for­søg­te sig med et langskud, da han ef­ter et lil­le kvar­ter tog chan­cen, men skød et styk­ke for­bi med det fla­de skud.

Kam­pen åb­ne­de sig, og kort ef­ter fik bå­de De­le Al­li og Har­ry Ka­ne for­søgt sig uden held. Kam­pens største mu­lig­hed kom ef­ter små 20 mi­nut­ter, da kore­an­ske He­ung-Min Son knal­de­de bol­den på over­lig­ge­ren. Seks mi­nut­ter se­ne­re for­søg­te og­så Eric Di­er sig.

Tot­ten­ham pres­se­de på, mens Qa­ra­bag ven­te­de på kon­tra­mu­lig­he­der. Net­op så­dan en mu­lig­hed kom midt i an­den halv­leg, da Da­ni Qu­in­ta­na skød på Hu­go Ll­o­ris, men igen red­de­de fransk­man­den for ga­ester­ne. En fiks af­le­ve­ring Kam­pen bøl­ge­de frem og til­ba­ge og var en del me­re un­der­hol­den­de end før­ste halv­leg. Med godt et kvar­ter til­ba­ge kom end­nu et stol­pe­skud, og igen var det De­le Al­li, der hav­de sid­ste fod på.

Mi­nut­tet ef­ter for­søg­te Chri­sti­an Erik­sen sig med en fiks af­le­ve­ring, men Har­ry Ka­ne spar­ke­de på Qa­ra­bags må­l­mand. Dan­ske­ren tog det ef­ter­føl­gen­de hjør­ne­s­park, som via He­ung-Min Son end­te hos Har­ry Ka­ne, der den­ne gang var varm og kun­ne sco­re med ho­ve­d­et til 1-0 med 12 mi­nut­ter til­ba­ge af op­gø­ret.

I kam­pens til­la­egs­tid blev Chri­sti­an Erik­sen ud­skif­tet, og in­gen af hol­de­ne score­de yder­li­ge­re.

I grup­pens an­den kamp tab­te Mo­na­co 0-2 hjem­me mod An­der­le­cht.

Det be­ty­der, at de to hold samt Qa­ra­bag sta­dig har mu­lig­hed for at ta­ge an­den­plad­sen og gå vi­de­re fra grup­pen – sam­men med Tot­ten­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.