Stjer­nes­how

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OP­VIS­NING Drøm­men om en kamp mel­lem Se­re­na Wil­li­ams og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har le­vet i ar­ran­gø­rer­ne i fem år, og der­for var tors­dag en fest­dag i Boxen, som hav­de be­søg af over 7000 til­sku­e­re, hvoraf de 1000 var in­vi­te­re­de VIP-ga­e­ster. Pe­ter Sch­mei­chel, Bri­an Laud­rup, Lis Sø­ren­sen, Ed­die Skol­ler m.fl var blandt de frem­mød­te.

Ef­ter de sen­sa­tio­nel­le Wimbledon-vin­de­re fra 2012, dan­ske Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen og bri­ti­ske Jo­nat­han Mar­ray, hav­de tabt op­var­m­ings­kam­pen kne­bent til ver­dens bed­ste double­par, Je­an-Juli­en Ro­jer og Ho­ria Tecau, gik Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på ba­nen lidt over ni til stå­en­de ova­tio­ner og to­ner­ne af Safri Duos be­røm­te ’Bongo Song’. Få øje­blik­ke ef­ter fulg­te ve­nin­den og den end­nu stør­re ver­dens­stjer­ne ef­ter.

Det var 21 Grand Slam-tit­ler i sing­le, der stod over for Woz­ni­a­ck­is 23 WTA-tit­ler i sing­le. Et vid­nes­byrd på den klas­se­for­skel, der trods alt har va­e­ret mel­lem de to slyng­ve­nin­der i en år­ra­ek­ke, hvor selv­sam­me Wil­li­ams to gan­ge har stå­et i vej­en for en dansk Grand Slam-tri­umf i US Open-fi­na­len. Vin­der­men­ta­li­tet Det har dog ik­ke rok­ket det mind­ste ved ven­ska­bet med Woz­ni­a­cki, og hel­ler ik­ke blandt af­te­nens ga­e­ster i Boxen fej­l­e­de op­bak­nin­gen til ame­ri­ka­ne­ren no­get. El­ler Woz­ni­a­cki for den sags skyld.

Pu­bli­kum blev da og­så i sto­re pe­ri­o­der for­ka­e­let med for­nuf­tig ten­nis. Selv­om det ’blot’ var en op­vis­nings­kamp, af­slø­re­de et par fru­stra­tions­råb og ket­cher­slag i halgul­vet, at det var to kon­kur­ren­ce­men­ne­sker med en unik vin­der­men­ta­li­tet, der stod over for hin­an­den.

For Woz­ni­a­cki var kam­pen den før­ste, si­den hun i star­ten af novem­ber ud­gik af en tur­ne­ring i Ki­na, som sat­te et trist punk­tum på en ska­des­pla­get 2015-sa­e­son, der send­te hen­de ned som num­mer 17 i ver­den.

Det var dog ik­ke til at se mod Se­re­na Wil­li­ams. Dan­ske­ren vir­ke­de let­be­net og hav­de god fart i si­ne slag, som fik den no­get tun­ge­re Se­re­na Wil­li­ams ud at lø­be. Ame­ri­ka­ne­ren sva­re­de lø­ben­de igen med si­ne fryg­te­de tun­ge grundslag.

Woz­ni­a­cki vandt kam­pen 6-3, 6-4 ef­ter halvan­den ti­mers - til ti­der rig­tig fin ten­nis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.