Stjer­ne­pa­ra­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Østrig FC Bay­ern Mün­chen Tys­kland FC Bay­ern Mün­chen Tys­kland FC Bay­ern Mün­chen Frank­rig Ju­ven­tus Spanien FC Bar­ce­lo­na Spanien Re­al Madrid Spanien FC Bar­ce­lo­na Po­len FC Bay­ern Mün­chen Ar­gen­ti­na FC Bar­ce­lo­na Bel­gi­en Chel­sea

ÅRETS HOLD Der er en re­gu­la­er stjer­ne­pa­ra­de af spil­le­re til rå­dig­hed, når årets hold skal kå­res. Se bt.dk-la­e­ser­nes 11 fa­vo­rit­ter og se al­le de 55 no­mi­ne­re­de spil­le­re her. Ot­te år i tra­ek har Lio­nel Messi og Cri­sti­a­no Ro­nal­do va­e­ret in­klu­de­ret i det så­kald­te FI­FA Wor­ld XI, der er en kåring af årets 11 bed­ste spil­le­re i ver­den. De to su­per­stjer­ner de­bu­te­re­de beg­ge på hol­det i 2007, og si­den har de to gen­ta­get be­drif­ten år ef­ter år. Det ik­ke ba­re flest gan­ge i tra­ek; det er fle­re gan­ge i alt end no­gen an­dre spil­le­re. Så mon ik­ke vi med sik­ker­hed kan si­ge, at der igen i år kom­mer en lil­le ar­gen­ti­ner og en sol­brun po­rtu­gi­ser på hol­det? David Ala­ba

Men hvem skal ud­fyl­de re­sten af hol­det? Ser man på de no­mi­ne­re­de spil­le­re, står det klart, at tre hold er for­an de an­dre. Re­al Madrid har – trods et 2015 uden tit­ler – he­le 12 no­mi­ne­re­de, mens de ty­ske me­stre Bay­ern Mün­chen og tre­ble­vin­der­ne FC Bar­ce­lo­na må ’nø­jes’ med Ma­nu­el Neu­er Jérô­me Bo­a­teng Paul Pog­ba hen­holds­vis 11 og 10 spil­le­re på li­sten.

Hol­det bli­ver ud­truk­ket af de pro­fesio­nel­le fod­bold­spil­le­re selv, og na­e­sten 25.000 fra 70 for­skel­li­ge lan­de Ge­rard Piqué Ser­gio Ra­mos An­drés Inies­ta Ro­bert Lewan­dowski vil del­ta­ge i af­stem­nin­gen. Den en­de­li­ge li­ste over de 11 bed­ste bli­ver of­fent­lig­gjort ved Ballon d’Or­ce­re­mo­ni­en 11. ja­nu­ar.

FI­FA Wor­ld XI (4-3-3) Lio­nel Messi Eden Ha­zard

Så­dan hav­de la­e­ser­ne på bt.dk stemt i af­tes Gi­an­lu­i­gi Buf­fon (Ita­li­en/Ju­ven­tus) Iker Ca­sil­las (Spanien/FC Por­to) David de Gea (Spanien/Man­che­ster Uni­ted) Key­l­or Na­vas (Cos­ta Ri­ca/Re­al Madrid) Ma­nu­el Neu­er (Tys­kland/FC Bay­ern Mün­chen)

Så­dan hav­de la­e­ser­ne på bt.dk stemt i af­tes David Ala­ba (Østrig/FC Bay­ern Mün­chen) Jor­di Al­ba (Spanien/FC Bar­ce­lo­na) Jérô­me Bo­a­teng (Tys­kland/FC Bay­ern Mün­chen) Da­ni­el Car­va­jal (Spanien/Re­al Madrid) Gi­o­r­gio Chiel­li­ni (Ita­li­en/Ju­ven­tus) Da­ni Al­ves (Bra­si­li­en/FC Bar­ce­lo­na) David Lu­iz (Bra­si­li­en/Pa­ris Saint-Ger­main) Die­go Godín (Uru­gu­ay/At­léti­co Madrid) Mats Hum­mels (Tys­kland/Borus­sia Dort­mund) Bra­nislav Iva­nović (Ser­bi­en/Chel­sea) Vin­cent Kom­pa­ny (Bel­gi­en/Man­che­ster Ci­ty) Phi­lipp La­hm (Tys­kland/FC Bay­ern Mün­chen) Mar­ce­lo (Bra­si­li­en/Re­al Madrid) Javi­er Ma­s­che­ra­no (Ar­gen­ti­na/FC Bar­ce­lo­na) Pepe (Portu­gal/Re­al Madrid) Ge­rard Piqué (Spanien/FC Bar­ce­lo­na) Ser­gio Ra­mos (Spanien/Re­al Madrid) Jo­hn Ter­ry (Eng­land/Chel­sea) Thi­a­go Silva (Bra­si­li­en/Pa­ris Saint-Ger­main) Rap­haël Va­ra­ne (Frank­rig/Re­al Madrid) 12 % 3% 22 % 4% 59 % 11 % 4% 9% 0% 4% 4% 1% 1% 4% 1% 2% 9% 3% 8% 1% 9% 15 % 5% 7% 3%

Så­dan hav­de la­e­ser­ne på bt.dk stemt i af­tes Thi­a­go Alcân­ta­ra (Spanien/FC Bay­ern Mün­chen) Xa­bi Alonso (Spanien/FC Bay­ern Mün­chen) Ser­gio Busquets (Spanien/FC Bar­ce­lo­na) Eden Ha­zard (Bel­gi­en/Chel­sea) An­drés Inies­ta (Spanien/FC Bar­ce­lo­na) To­ni Kroos (Tys­kland/Re­al Madrid) Luka Mod­rić (Kro­a­tien/Re­al Madrid) An­drea Pir­lo (Ita­li­en/New York Ci­ty FC) Paul Pog­ba (Frank­rig/Ju­ven­tus) Ivan Raki­tić (Kro­a­tien/FC Bar­ce­lo­na) James Rodrígu­ez (Co­lom­bia/Re­al Madrid) David Silva (Spanien/Man­che­ster Ci­ty) Yaya Touré (El­fen­ben­sky­sten/Man­che­ster Ci­ty) Marco Ver­rat­ti (Ita­li­en/Pa­ris Saint-Ger­main) Ar­tu­ro Vi­dal (Chi­le/FC Bay­ern Mün­chen) 2% 4% 5% 9% 32 % 5% 2% 5% 19 % 4% 3% 2% 2% 2% 4%

Så­dan skal hol­det se ud iføl­ge bt.dks la­e­se­re

Så­dan hav­de la­e­ser­ne på bt.dk stemt i af­tes Ser­gio Agüero (Ar­gen­ti­na/Man­che­ster Ci­ty) Ga­reth Bale (Wa­les/Re­al Madrid) Ka­rim Ben­ze­ma (Frank­rig/Re­al Madrid) Doug­las Cos­ta (Bra­si­li­en/FC Bay­ern Mün­chen) Cri­sti­a­no Ro­nal­do (Portu­gal/Re­al Madrid) Zla­tan Ibra­him­ović (Sve­ri­ge/Pa­ris Saint-Ger­main) Ro­bert Lewan­dowski (Po­len/FC Bay­ern Mün­chen) Lio­nel Messi (Ar­gen­ti­na/FC Bar­ce­lo­na) Tho­mas Mül­ler (Tys­kland/FC Bay­ern Mün­chen) Ney­mar (Bra­si­li­en/FC Bar­ce­lo­na) Arj­en Rob­ben (Hol­land/FC Bay­ern Mün­chen) Way­ne Roo­ney (Eng­land/Man­che­ster Uni­ted) Ale­xis Sán­chez (Chi­le/Ar­se­nal) Lu­is Suárez (Uru­gu­ay/FC Bar­ce­lo­na) Car­los Te­vez (Ar­gen­ti­na/Bo­ca Ju­ni­o­rs)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.