Ma­nor – me­re end sid­ste chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MA­NOR-TEA­MET HAR EF­TER­HÅN­DEN la­en­ge va­e­ret Ke­vin Magnus­sens sid­ste mu­lig­hed for et løbs-sa­e­de i For­mel 1-VM 2016. Men da jeg hør­te, at team­chef Jo­hn Boo­th og sport­s­di­rek­tør Gra­e­me Low­don nu for­la­der tea­met, hå­be­de jeg ae­r­ligt talt, at Magnus­sen ik­ke fik chan­cen.

Boo­th og Low­don var nem­lig ry­gra­den i det lil­le team, der har haft så me­get at ka­em­pe med. Ma­nor, der den­gang hed Marus­sia, gik i be­ta­lings­stands­ning sid­ste ef­ter­år, men Boo­th og Low­don ka­em­pe­de her­oisk for de­res team. Med den ir­ske mul­ti­mil­li­o­na­er Step­hen Fitz­pa­tri­ck fandt de en ny in­ve­stor, der red­de­de Ma­nor og sør­ge­de for, at de kom med i VM 2015. NU ER BOO­TH og Low­don kom­met i kon­flikt med Fitz­pa­tri­ck og for­la­der det team, de selv har op­byg­get. Det lig­ne­de et sce­na­rie, vi har set man­ge gan­ge i For­mel 1-hi­sto­ri­en: Rig­mand kø­ber team, rig­mand tror, han har for­stand på For­mel 1, rig­mand indsa­et­ter sig selv som team­chef, rig­mand op­le­ver sit team smul­dre, rig­mand for­la­der For­mel 1 som en ik­ke helt så rig mand.

Men nu vi­ser det sig, at Fitz­pa­tri­ck må­ske al­li­ge­vel har for­stand på For­mel 1. I hvert fald nok til, at han ik­ke selv vil le­de tea­met. Han sø­ger en ny team­chef og har va­e­ret i di­a­log med den tid­li­ge­re chef for McLa­ren-tea­met, Mar­tin Whit­marsh. Det var ham, der hen­te­de bå­de Jan (i 1994) og Ke­vin Magnus­sen til McLa­ren, men han blev smidt på po­r­ten, da ejer Ron Den­nis selv over­tog le­del­sen af For­mel 1-tea­met op til 2014. Jeg har hørt, at Whit­marsh i før­ste om­gang har tak­ket nej til job­bet som ny Ma­nor-boss, men må­ske kan han al­li­ge­vel over­ta­les. FITZ­PA­TRI­CK HAR AL­LE­RE­DE hy­ret den tid­li­ge­re McLa­ren-team­ma­na­ger Da­ve Ry­an som ny sport­chef. Ry­an hav­de loy­alt ar­bej­det en men­ne­ske­al­der for McLa­ren, men blev of­ret, da man skul­le fin­de en syn­de­buk for den så­kald­te ’lie-ga­te’ af­fa­e­re i 2009, hvor den da­va­e­ren­de McLa­ren-kø­rer Lewis Ha­milt­on for­søg­te at sny­de sig til en pla­ce­ring i Au­stra­li­ens Grand Prix.

Ma­nor-bi­ler­ne skal na­e­ste år dri­ves af Mer­ce­des’ nu­va­e­ren­de mo­to­rer. Der er in­gen tvivl om, at Mer­ce­des’ 2016-mo­to­rer vil va­e­re en tand bed­re, men for­skel­len er na­ep­pe mar­kant. Og jeg kan sag­tens se Ma­nors 2015 Mer­ce­des­mo­to­rer va­e­re bed­re, end bå­de det Re­nault og Hon­da kom­mer op med na­e­ste år. Og de­fi­ni­tivt bed­re end de 2015 Fer­ra­ri-mo­to­rer, Toro Ros­so ven­tes at stil­le op med.

Mer­ce­des har lagt op til, at mo­tor-de­a­len med Ma­nor kan in­klu­de­re en plads i tea­met til de­res ju­ni­o­r­kø­rer Pa­scal Wehrlein, men det an­det sa­e­de er le­digt. DER­FOR LIG­NER MA­NOR trods Boo­t­hs og Low­dons af­gang en for­nuf­tig 2016-mu­lig­hed for Ke­vin Magnus­sen. Der skal utvivl­s­omt pen­ge med, men hvis Fitz­pa­tri­ck for­sta­et­ter sin ra­tio­nel­le til­gang til For­mel 1, ved han og­så, at Ke­vin Magnus­sen med re­la­tivt få pen­ge vil va­e­re en bed­re og me­re lang­sig­tet løs­ning end for ek­sem­pel Will Ste­vens el­ler Ale­xan­der Ros­si el­ler Rio Ha­ri­an­to med rig­tig man­ge pen­ge.

At Magnus­sen sam­ti­dig må­ske vil få mu­lig­he­den for at sa­et­te Wehrlein – Mer­ce­des’ kan­di­dat til at af­lø­se Lewis Ha­milt­on el­ler Ni­co Ros­berg – på plads, vil kun styr­ke Magnus­sens For­mel 1-frem­tid.

Og et team med Whit­marsh, Ry­an og Magnus­sen vil i hvert fald va­e­re top­mo­ti­ve­re­de for at gø­re det slem­me ved McLa­ren i 2016.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.