Selv­føl­ge­lig skal han da i Hall of Fa­me...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAN ER END­NU ik­ke i det of­fi­ci­el­le Hall of Fa­me. Dér, hvor kun de al­ler­stør­ste sport­s­stjer­ner en­der en dag lang tid ef­ter kar­ri­e­ren. Jeg sy­nes, han har fortjent det. Som en va­er­dig re­pra­e­sen­tant for sin sport med sej­re og re­kor­der på stri­be på sit må­ske nok gul­ne­de ge­ne­ra­lie­blad, men min­der­ne har man altid lov til at ha­ve. En am­bas­sa­dør for Dan­mark og sin sport i det sto­re ud­land. HAN REJ­STE UD som me­get ung. En am­bi­tiøs kna­egt, der ik­ke helt hav­de gjort sig det klart, hvor langt hans ev­ner kun­ne brin­ge ham. Om de stod mål med am­bi­tio­ner­ne. Det gjor­de de. Re­kord­hol­de­ren, der blev kendt som den de­di­ke­re­de og stål­sat­te sport­s­mand med et bentøj sja­el­dent set. AE­re­ka­er og ae­r­ger­rig. Man­den, der ale­ne mand kun­ne af­gø­re det he­le og ska­be sto­re re­sul­ta­ter. Med et kraft­fuldt an­trit og mil­li­me­ter­pra­e­ci­se af­slut­nin­ger langt ude­fra. En fi­nish af en an­den ver­den. Na­tur­lig­vis som of­test med hold­kam­me­ra­ter­nes for­be­re­den­de ar­bej­de som bund, men han gjor­de det of­te selv fa­er­digt. HANS BRUG AF sub­stan­ser igen­nem pri­vat­livs­de­len af den lange kar­ri­e­re og et ef­ter­hån­den mi­dal­dren­de liv, er ik­ke no­get, han har delt højlydt med of­fent­lig­he­den. Fe­s­try­ger, må­ske. Han kun­ne i hvert fald godt li­de en øl, har jeg for år til­ba­ge no­te­ret mig ved selv­syn. Men el­lers har han ik­ke skil­tet syn­der­ligt med, hvad han be­nyt­te­de. Vi har jo al­le vo­re la­ster. Og dem har han holdt for sig selv. Han dyr­ke­de sin sport på vilj­en til at vin­de. SOM EN KOL­LE­GA og kon­kur­rent for ny­lig har ud­talt om ham: »HAN VAR DEN fyr, jeg så op til. Jeg føl­te, at han var klart over al­le an­dre. Han gjor­de det, han gjor­de, på et så højt ni­veau, men det var sam­ti­dig me­get, me­get im­po­ne­ren­de, at han gjor­de det så la­en­ge.« AN­DRE IGEN HAR slå­et på, at han har be­ty­det over­or­den­lig me­get for ud­bre­del­sen og po­pu­la­ri­te­ten af sin sport bå­de un­der og ef­ter kar­ri­e­ren. Han har rejst i tu­sind­vis og at­ter tu­sind­vis af ki­lo­me­ter på kar­ri­e­rens lan­de­vej for at nå frem til den an­er­ken­del­se, som i den­ne uges of­fent­lig­gø­rel­se var sva­er at kom­me udenom. Og sva­ert i det he­le ta­get at fyl­de så stor en sport­s­u­dø­vers sko ud. I øv­rigt spe­ci­al­sy­e­de af slagsen. Ik­ke li­ge­frem fodtøj man va­der rundt i på hver­da­gens sjap­pe­de for­tov. Skra­ed­der­skab­te til me­ri­te­ren­de re­sul­ta­ter. JEG HAR FAK­TISK haft for­nø­jel­sen af at in­ter­viewe ham et par gan­ge, mens han sta­dig var ak­tiv. Så man­ge år si­den er det alt­så hel­ler ik­ke. En smi­len­de, imø­de­kom­men­de og vel­for­mu­le­ret idra­ets­per­son­lig­hed. Si­den­hen har han og­så va­e­ret be­nyt­tet som eks­pert­kom­men­ta­tor til de helt sto­re be­gi­ven­he­der. Som en af de bed­ste på sit felt hø­rer han helt na­tur­ligt til iblandt si­ne li­ge­sin­de­de som en vel­lig­nen­de bu­ste i bron­ze. El­ler i den dur. TIRS­DAG KOM DET så frem, at han er ta­et­te­re på end no­gen­sin­de. På at kom­me i det rig­ti­ge, of­fi­ci­el­le Hall of Fa­me. Det har han fortjent den nu 55-åri­ge og le­gen­da­ri­ske NFL-ki­ck­er fra Stru­er, Mor­ten An­der­sen...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.