2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted vir­ker så småt til at fin­de den re­sul­tat­ma­es­si­ge form, som ma­te­ri­a­let be­ret­ti­ger til. Selv om man var ramt af syg­dom i Oden­se i man­dags, var man al­li­ge­vel det bed­ste hold, og her er man for før­ste gang i den­ne sa­e­son i sta­er­ke­ste op­stil­ling, hvil­ket og­så in­klu­de­rer Jo­han An­der­s­son og al­le de syg­doms­ram­te fra i man­dags. Oden­se er et me­get usta­bilt hold - ram­mer de da­gen, kan de slå de fle­ste og selv­føl­ge­lig og­så Rung­sted, men de­res bund­ni­veau er lavt og der­for er det sva­ert at se, hvor­for de skal va­e­re fa­vo­rit­ter i det­te opgør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.