Egons an­det hjem luk­ker

BT - - NYHEDER -

NEDS­LIDT I me­re end 150 år har Vrids­lø­se­lil­le Stats­fa­engsel hu­set nog­le af ri­gets va­er­ste kri­mi­nel­le. Drabs­ma­end, narko­for­bry­de­re – og ik­ke mindst Egon Ol­sen. Nu er fa­engs­lets da­ge tal­te. Kri­mi­nal­forsor­gen har be­slut­tet, at Vrids­lø­se­lil­le skal luk­ke, og frem mod jul vil stør­ste­delen af de 130 ind­sat­te bli­ve flyt­tet til an­dre fa­engs­ler rundt om i lan­det.

Egent­lig var det pla­nen, at det gam­le fa­engsel i Al­bert­slund først skul­le luk­ke i lø­bet af na­e­ste år el­ler i be­gyn­del­sen af 2017. Man vil­le ven­te på, at de ind­sat­te kun­ne flyt­tes til et nyt, mo­der­ne fa­engsel ved Nør­re Als­lev på Fal­ster, som skal va­e­re en di­rek­te er­stat­ning.

Det nye fa­engsel er dog langt­fra fa­er­digt. Der­for kom det som lidt af et chok for Fa­engsels­for­bun­dets til­lids­mand på Vrids­lø­se­lil­le Jes­per Dal­bye, da han onsdag fik at vi­de, at han og de om­trent 230 an­sat­te skal fin­de nye ar­bejds­plad­ser.

»Så sent som for fi­re da­ge si­den for­tal­te le­del­sen, at faengslet først skul­le luk­ke til na­e­ste år,« si­ger til­lids­man­den:

»Hvad er det, der gør, at Kri­mi­nal­forsor­gen på så kort tid va­el­ger at aen­dre be­slut­nin­gen? Det er sim­pelt­hen uri­me­ligt over for me­d­ar­bej­der­ne, som står i uvis­hed,« si­ger Jes­per Dal­bye. 170 flyt­ter med Cir­ka 50-60 af Fa­engsels­for­bun­dets 170 med­lem­mer på ste­det vil bli­ve flyt­tet til Fal­ster, når det nye fa­engsel åb­ner. De får til­budt mid­ler­ti­di­ge ar­bejds­plad­ser an­dre ste­der i lan­det, mens an­dre an­sat­te skal flyt­tes per­ma­nent.

Kri­mi­nal­forsor­gens di­rek­tør for Sja­el­land Ras­mus An­der­sen er­ken­der, at for­lø­bet om­kring den plud­se­li­ge luk­ning ik­ke har va­e­ret kønt: »Men de nød­ven­di­ge be­slut­nin­ger er først ble­vet ta­get de se­ne­ste da­ge, så vi hav­de ik­ke mu­lig­hed for at mel­de ud tid­li­ge­re,« si­ger Ras­mus An­der­sen.

Han forta­el­ler, at luk­nin­gen blandt an­det skyl­des, at faengslet la­en­ge har haft pro­ble­mer med sik­ker­he­den. Blandt an­det har Ek­stra Bla­det af­slø­ret, at ind­sat­te i fle­re om­gan­ge har va­e­ret i stand til at skaf­fe ko­pi­er af fa­engs­lets sy­stem­nøg­ler og op­holdt sig i faengslet ka­el­der, hvor de ik­ke må va­e­re.

I ste­det for at in­ve­ste­re i for­bed­ret sik­ker­hed kort in­den fa­engs­lets ud­løbs­da­to gav det bed­re me­ning at flyt­te fan­ger­ne til an­dre ste­der, ly­der ana­ly­sen fra Ras­mus An­der­sen.

»På grund af en la­ve­re kri­mi­na­li­tets­ra­te og suc­ces med bru­gen af fod­la­en­ker er der god plads i lan­dets fa­engs­ler. Det valg­te vi at ud­nyt­te,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.