FAKTA

BT - - NYHEDER -

Faengslet blev op­ført på Vrids­lø­se­lil­le Mark vest for Kø­ben­havn i 1859. Det rum­mer 241 fa­engsels­plad­ser og er ik­ke mindst dan­marks­be­rømt, for­di det var her­fra, Egon Ol­sen med ja­ev­ne mel­lem­rum blev løsladt i Ol­sen­ban­de-fil­me­ne. Fle­re af dan­marks­hi­sto­ri­ens va­er­ste kri­mi­nel­le har sid­det bag lås og slå i Vrids­lø­se­lil­le. Bl.a. den firedobbelt politimorderen Pal­le Sø­ren­sen og Pal­le Har­d­rup, som blev dømt for det så­kald­te hyp­no­se­mord. I 1995 bra­ge­de en grup­pe ma­end en gum­mi­ged gen­nem ring­mu­ren til faengslet og la­ve­de et 13 me­ter stort hul. 13 fan­ger for­må­e­de at slip­pe va­ek i den mest spek­taku­la­e­re fan­ge­flugt no­gen­sin­de. Vrids­lø­se­lil­le Stats­fa­engsel bli­ver i 2017 er­stat­tet af et mo­der­ne fa­engsel ved Nør­re Als­lev på Fal­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.