Den Enaste ene

BT - - NYHEDER -

VILD MED DANS ud og dans,« lød det fra Ena Spot­tag, da sej­ren var en re­a­li­tet. Se­x­sym­bol Un­der­vejs hav­de dom­mer­ne rost sku­e­spil­le­ren, der ik­ke er åleslank som de fle­ste dan­se­re.

»Du er et se­x­sym­bol,« lød det bram­frit fra dom­mer An­ne Laxholm.

Ena Spot­tag blev ik­ke spå­et man­ge chan­cer ved sin de­but i dan­se­kon­kur­ren­cen, men hun vil­le det an­der­le­des, og da dom­mer Britt Ben­dixen i af­tes be­skrev den un­der­tip­pe­de fi­na­le­dan­ser, lød det: »En hyl­dest til kvin­de­krop­pen i al­le stør­rel­ser og for­mer.«

Dom­mer­kol­le­ga Jens Werner tal­te im­po­ne­ret om den gla­e­de, som Ena Spot­tag hav­de spredt uge ef­ter uge. Dom­mer­ne pla­ce­re­de par­ret på en an­den­plads, men se­er­ne vil­le det an­der­le­des og send­te Ena og Tho­mas -’Team glad’ til tops.

Af­te­nens an­det fi­na­le­par, sku­e­spil­le­ren Step­ha­nia Po­ta­li­vo og Mor­ten Kjeld­gaard, måt­te san­de, at ro­sen­de ord og mak­si­mum­po­int fra dom­mer­ne i al­le dan­se i af­tes ik­ke rak­te til at ta­ge sej­ren. Svedt og dir­ret af ner­ver I 12 fre­da­ge har de dan­set, svedt og dir­ret af ner­ver.

Fø­lel­ser­ne har va­e­ret på den ene rut­sje­ba­ne­tur ef­ter den an­den, når en dans er gå­et en­ten su­per­godt el­ler det stik mod­sat­te. Men hver fre­dag har se­er­nes dom ud­løst den største ner­ve­krig.

I af­tes blev den sid­ste slo­w­fox og ji­ve dan­set af de to fi­na­le­par, den 30-åri­ge sku­e­spil­ler kendt fra TV2­se­ri­en, ’Ba­de­ho­tel­let’, Ena Spot­tag og Tho­mas Evers Poul­sen og kon­kur­ren­ter­ne, den 29-åri­ge sku­e­spil­ler kendt fra TV2 Zulu se­ri­en ’Sjit hap­pens,’ Step­ha­nia Po­ta­li­vo, og Mor­ten Kjeld­gaard.

Og for før­ste gang no­gen­sin­de ved en ’Vild med dans’-fi­na­le var po­li­ti­et til ste­de bå­de in­den­for og uden­for Forum Hor­sens. Det skyl­des, at der i dis­se ti­der er ska­er­pet sik­ker­hed ved sto­re ar­ran­ge­men­ter. Fod­bold­kam­pe er ble­vet af­lyst, og på ga­der og stra­e­der rundt om i Eu­ro­pa er tungt be­va­eb­net po­li­ti ble­vet en del af hver­da­gen.

Men det for­vent­nings­ful­de og fest­kla­ed­te pu­bli­kum lod sig ik­ke an­fa­eg­te at po­li­tiets til­ste­de­va­e­rel­se ved fi­na­len i TV2s dan­ses­how.

In­den showet be­gynd­te, sum­me­de den sto­re foy­er af spa­en­ding og for­vent­ning. 2.800 pu­bli­kum­mer hav­de be­talt op mod 1.000 kro­ner for at over­va­e­re fi­na­len ef­ter en sa­e­son, der har va­e­ret fuld­sta­en­dig ufor­ud­si­ge­lig, for­di par­re­ne bå­de har va­e­ret me­get ja­evn­byr­di­ge. Og på skift har tro­net på før­ste­plad­sen. El­ler er rø­get i om­dans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.