Hjer­tela­e­ge dømt for mis­brug af forsk­nings­mid­ler

BT - - NYHEDER -

Det ko­ster en 64-årig over­la­e­ge dyrt, at han har mis­brugt over to mil­li­o­ner kro­ner af forsk­nings­mid­ler­ne til at kø­be ure, møb­ler og rej­ser.

Fre­dag af­sag­de en enig doms­mands­ret i Kø­ben­havns By­ret dom­men, halvan­det års be­tin­get fa­engsels­straf.

Der blev un­der doms­af­si­gel­sen ik­ke for­kla­ret, hvor­for fa­engsels­dom­men gø­res be­tin­get. Straf­fen in­de­ba­e­rer, at den døm­te skal ud­fø­re 250 ti­mers uløn­net sam­fund­stje­ne­ste, be­ta­le sa­gens om­kost­nin­ger samt til­ba­ge­be­ta­le et stort be­løb til Rigs­ho­spi­ta­let, hvor la­e­gen var an­sat, da han i 2013 blev meldt til po­li­ti­et.

I alt skal den døm­te til­ba­ge­be­ta­le 2.265.682 kro­ner og be­ta­le sa­gens om­kost­nin­ger, me­re end 350.000 kro­ner. Des­u­den fra­ken­des den 64-åri­ge ret­ten til at mod­ta­ge forsk­nings­mid­ler på ube­stemt tid.

Hjer­tela­e­gen blev i 2013 sendt hjem fra ar­bej­de, da han blev meldt til po­li­ti­et, ef­ter Jyl­lands-Po­sten hav­de af­slø­ret det om­fat­ten­de mis­brug af forsk­nings­mid­ler­ne. Si­den er han ble­vet an­sat på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

Iføl­ge Jyl­lands-Po­sten har den døm­te brugt forsk­nings­mid­ler­ne til fi­ske­tu­re i Nor­ge, pri­va­te fe­ri­e­rej­ser med fa­mi­li­en, købt Ro­lex-ur til op mod 160.000 kro­ner, be­søgt fle­re re­stau­ran­ter og købt nye møb­ler.

Den til­tal­te na­eg­te­de sig skyl­dig i sa­gen, og for­sva­re­ren gik ef­ter, at an­kla­ge­de blev frifundet. Ankla­ge­ren kra­e­ve­de to års ube­tin­get fa­engsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.