Husk di­ne EU-løf­ter, Løk­ke

BT - - NYHEDER -

FOL­KE­AF­STEM­NING Min­dre end en uge før fol­ke­af­stem­nin­gen om det dan­ske rets­for­be­hold kom­mer Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thulesen Dahl nu med et hårdt angreb på stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen - selv om DF er støt­te­par­ti for Ven­stre­r­e­ge­rin­gen. Thulesen be­skyl­der Løk­ke for at ta­le med to tun­ger. Det ene øje­blik vil han ha­ve min­dre EU - det na­e­ste øje­blik me­re.

Thulesen Dahl ad­va­rer Løk­ke om ik­ke at glem­me si­ne EU-løf­ter fra for­som­me­rens valg­kamp. Den­gang sag­de Løk­ke, at han vil bak­ke op om den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron og hans øn­ske om min­dre EU.

»Jeg gla­e­der mig til at se, om Lars Løk­ke vil le­ve­re på den dags­or­den, vi var fa­el­les om at sa­et­te un­der valg­kam­pen. Vi la­ve­de jo en af­ta­le på skrift om, at det var vig­tigt, Dan­mark bak­ke­de Stor­bri­tan­ni­en op. Det har vi ik­ke hørt så me­get om si­den,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl og hen­vi­ser der­med til et fa­el­les EU-ud­spil fra de fi­re blå par­ti­er. Me­re og min­dre på sam­me tid »Må­ske er det for­di, det er sva­ert for Løk­ke at ar­gu­men­te­re for me­re og min­dre EU på sam­me tid. Li­ge nu dre­jer det sig for ham om at få ind­ført me­re EU ved at få fjer­net rets­for­be­hol­det 3. de­cem­ber. Men bag­ef­ter skal vi så for­ven­te, at han vil ta­le om min­dre EU. For 14 da­ge ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen er der top­mø­de, hvor Ca­meron vil frem­la­eg­ge si­ne krav. Den me­re pe­s­si­mi­sti­ske ud­la­eg­ning er, at af­ta­len med os var no­get, Løk­ke tog i brug i valg­kam­pen, for­di Ven­stre ved, at der er en del EU-skep­ti­ke­re i be­folk­nin­gen, men at han ik­ke re­elt har ta­enkt sig at le­ve­re på den dags­or­den. Du kan va­e­re sik­ker på, at jeg vil min­de ham om det,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl.

DF-for­man­den er me­get op­ta­get af at føl­ge i bri­ter­nes spor - va­ek fra ker­nen i EU:

»David Ca­meron har igang­s­at en pro­ces om min­dre EU, og det vil han pra­e­sen­te­re på top­mø­det to uger ef­ter af­stem­nin­gen. Når vi stem­mer ja el­ler nej, vil det selv­føl­ge­lig bli­ve en strøm­pil om, hvor­vidt den dan­ske be­folk­ning si­ger god for me­re EU, el­ler den vil føl­ge Stor­bri­tan­ni­ens vej og va­e­re med­lem af EU, men på et lø­se­re grund­lag, hvor EU be­stem­mer min­dre - f.eks. om, hvem man gi­ver so­ci­a­le ydel­ser. Når vi har dis­ku­te­ret bør­ne­check i Dan­mark, er det et af de punk­ter, hvor rig­tig man­ge har til­ken­de­gi­vet, at de sy­nes, at vi selv skal kun­ne be­stem­me i Dan­mark.« Va­ek fra ker­nen i EU »Der er i det he­le ta­get en trang i dis­se år til, at na­tio­nal­sta­ter­ne får lov at be­stem­me me­re selv. Stor­bri­tan­ni­en vil va­ek fra ker­nen i EU, og det tror jeg og­så, dan­sker­ne vil,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl, der er rig­tig glad for nyhe­den tors­dag om, at Eu­ro­pol først bli­ver over­stats­ligt i 2017 i ste­det for som ven­tet i 2016.

»Det gi­ver os halvan­det år til at for­hand­le en pa­ral­lel-af­ta­le på plads. Det kan vi sag­tens, og hvis det bli­ver et nej, går jeg ud fra, at uden­rigs­mi­ni­ste­ren al­le­re­de den 4. de­cem­ber forta­el­ler EU, at vi ger­ne vil ha­ve, at Eu­ro­pol-sam­ar­bej­det fort­sa­et­ter som før i en pa­ral­lelaf­ta­le uden de an­dre punk­ter.«

Pa­ral­lelaf­ta­le

»For­di vi kan bli­ve i Eu­ro­pol på to må­der: En­ten ved at vi får en pa­ral­lelaf­ta­le, el­ler ved at vi bru­ger en be­gra­en­set til­valgs­ord­ning, hvor vi kun til­va­el­ger Eu­ro­pol. Det vil kra­e­ve en ny fol­ke­af­stem­ning, hvor vi an­be­fa­ler be­folk­nin­gen at stem­me ja til, at vi bli­ver i Eu­ro­pol, men kun det. Så har vi kun af­gi­vet su­ve­ra­e­ni­tet om dét og ik­ke om asyl- og ud­la­en­din­gepo­li­tik og alt mu­ligt an­det,« si­ger Kri­sti­an Thulesen Dahl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.