De BLÅ par­ti­er om EU

BT - - NYHEDER -

Un­der valg­kam­pen skrev Ven­stre og DF i et fa­el­les ud­spil med De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce: Vi er langt­fra eni­ge om al­ting i for­hold til EU. Men vi er eni­ge om, at hvis Dan­mark får en ny re­ge­ring ef­ter fol­ke­tings­val­get den 18. ju­ni, vil vi sam­men stå bag Stor­bri­tan­ni­ens og an­dre li­ge­sin­de­de lan­des ar­bej­de for at sik­re, at EU ik­ke bli­ver en so­ci­al uni­on. Vi vil og­så sik­re, at Dan­mark bli­ver en ak­tiv støt­te for Stor­bri­tan­ni­en i ar­bej­det for at få en af­ta­le med EU, som bri­ter­ne kan støt­te, ved en fol­ke­af­stem­ning se­ne­st i 2017. Al­ter­na­ti­vet er en mulig bri­tisk ud­mel­del­se af EU, som in­gen af os øn­sker. Dan­mark er med­lem af EU - så­dan skal det fort­sat va­e­re - der er for­de­le for Dan­mark i at va­e­re med. Men sam­ti­dig må det kon­sta­te­res, at det eu­ro­pa­ei­ske sam­ar­bej­de er ud­for­dret Hen­sig­ten med ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed er, at vi kan tra­ek­ke på hin­an­dens res­sour­cer, men ik­ke på hin­an­dens kas­ser. Vi øn­sker et EU, hvor folk kan sø­ge der­hen, hvor der mang­ler le­di­ge ha­en­der, men vi vil ik­ke ha­ve et EU, hvor folk sø­ger der­hen, hvor de so­ci­a­le ydel­ser er go­de. I de se­ne­ste sy­vot­te år er ud­vik­lin­gen gå­et i ret­ning af, at fle­re EU-bor­ge­re får dan­ske vel­fa­erdsy­del­ser som ek­sem­pel­vis dag­pen­ge, kon­tant­hja­elp og bør­ne­check. Der skal va­e­re et ri­me­ligt for­hold mel­lem at bi­dra­ge po­si­tivt og at kun­ne mod­ta­ge Vi si­ger selv­føl­ge­lig ja til det, vi al­le­re­de er en del af, Eu­ro­pol, og vi kan li­ge så godt ta­ge nog­le fle­re ting, der gav­ner Dan­mark

Mor­ten Løk­ke­gaard (V)

AF­VI­SER KRI­TIK Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil fort­sat ka­em­pe imod, at EU bli­ver en so­ci­al uni­on. Pra­e­cis som han lo­ve­de i valg­kam­pen. Det si­ger Ven­stres EU-ord­fø­rer Mor­ten Løk­ke­gaard:

»Det kan du va­e­re sik­ker på, han vil. Det er jo en kun­stig mod­sa­et­ning, Thulesen Dahl stil­ler op. Det er net­op for­kert at gø­re det til et spørgs­mål om me­re el­ler min­dre EU. Det er nej-si­dens dags­or­den. Vi si­ger selv­føl­ge­lig ja til det, vi al­le­re­de er en del af, Eu­ro­pol, og vi kan li­ge så godt ta­ge nog­le fle­re ting, der gav­ner Dan­mark,« si­ger han. ’Thulesen for­vir­rer’ I et in­ter­view i BT kri­ti­se­rer Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thulesen Dahl stats­mi­ni­ste­ren for at ta­le med to tun­ger. I valg­kam­pen gav Løk­ke sin støt­te til den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­merons øn­ske om min­dre EU. Op til fol­ke­af­stem­nin­gen om rets­for­be­hol­det sig­na­le­rer stats­mi­ni­ste­ren med sit ja det mod­sat­te sig­nal, me­ner DF­for­man­den.

Men Ven­stres EU-ord­fø­rer af­vi­ser kri­tik­ken:

»Det er ik­ke i mod­sa­et­ning til, at vi ik­ke vil ha­ve en so­ci­al uni­on, og det er der, vi støt­ter bri­ter­ne. Vi vil ik­ke ha­ve en vel­fa­erds­u­ni­on, og det er ik­ke i mod­strid med, at vi ger­ne vil ha­ve et or­dent­ligt po­li­ti­sam­ar­bej­de. Hvis det er for­vir­ren­de, er det for­di, Thulesen Dahl gør, hvad han kan, for at gø­re det for­vir­ren­de,« si­ger Mor­ten Løk­ke­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.