DAN­MARK GIK I SORT

BT - - NYHEDER -

IND­KØB man­ge bu­tik­ker i går kun­der­ne ind i var­men, hvor der blev he­vet va­rer ned af hyl­der­ne og fyld­te ind­købspo­ser blev sla­ebt hjem.

En af de bu­tik­ker, der ma­er­ke­de den sto­re in­ter­es­se for sl­ag­til­bu­de­ne var Bil­ka i Tilst ved Aar­hus. Da for­ret­nin­gen slog dø­re­ne op i går mor­ges klok­ken 06.00, stod cir­ka 300 kun­der i kø, og de fort­sat­te med at kom­me i en lind strøm he­le da­gen, ly­der det fra va­re­hus­chef Claus Dahl.

»Det har ta­get fi­re-fem år at få or­dent­lig gang i Bla­ck Fri­day, men de

Hvad sy­nes du om, at de dan­ske bu­tik­ker man­ge kun­der er et ty­de­ligt tegn på, at dan­sker­ne er rig­tig gla­de for de go­de til­bud, de kan få på Bla­ck Fri­day. Jeg tror godt, at vi kan nå op på en re­kord­dag, og der skal alt­så rig­tig me­get til, hvis man skal slå en re­kord­dag i Bil­ka,« si­ger Claus Dahl. Til­buds­gla­de dan­ske­re Og­så in­ter­net­bu­tik­ker­ne fik de til­buds­gla­de dan­ske­res in­ter­es­se at fø­le.

Man­ge in­ter­net­bu­tik­ker tyv­star­te­de med de go­de til­bud al­le­re­de fra mid­nat, men pres­set på in­ter­net­bu­tik­ker­ne er be­gyndt at hol­de Bla­ck Fri­day? »Det er da fint nok, at man kan spa­re nog­le pen­ge, men det er helt ae­r­ligt ik­ke no­get, der si­ger mig så me­get. Jeg er kun kom­met for at få den he­li­kop­ter. Jeg sy­nes, det er tra­els, at her er så man­ge men­ne­sker, og at man skal stå så la­en­ge i kø. Jeg var i Vej­le tid­li­ge­re på da­gen, hvor der ik­ke var så man­ge men­ne­sker, og så kom­mer man her­op, hvor der er fyldt med men­ne­sker. Det er jo helt vildt.« var sim­pelt­hen så enormt, at fre­da­gen ik­ke nå­e­de at bli­ve man­ge mi­nut­ter gam­mel, før fle­re af de sto­re bu­tik­kers hjem­mesi­der gik ned. Blandt dem var Fo­na og El­gi­gan­ten.

»Det var helt vildt. I de før­ste timer var der cir­ka 220.000 bru­ge­re in­de på vo­res si­de for at fin­de Bla­ck Fri­day til­bud­de­ne og sam­men­lig­ne pri­ser. Der er in­gen tvivl om, at når Bla­ck Fri­day er over­stå­et, er der sat ny re­kord for net­han­del på et en­kelt døgn,« si­ger Mar­tin An­der­sen, di­rek­tør for Pri­ceR­un­ner, der er Danmarks største pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ste.

On­li­ne­bu­tik­ker­nes it-pro­ble­mer fik fle­re util­fred­se kun­der til at fa­re til ta­ster­ne og gi­ve ud­truk for de­res fru­stra­tion på Fa­ce­book.

»I bur­de ha­ve la­ert fra tid­li­ge­re år, at je­res ser­ver skal kø­re på det al­ler­hø­je­ste. Det er ty­de­lig­vis ik­ke til­fa­el­det! Sy­nes det er skuf­fen­de, at I gør så stort et num­mer ud af Bla­ck Fri­day, når det ik­ke er mu­ligt for man­ge at kom­me ind på je­res si­de,« skri­ver Ce­li­na Berg på El­gi­gan­tens Fa­ce­book-si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.