Til kamp mod McDo­nald’s

BT - - NYHEDER -

BUR­GER-KRIG De fle­ste går på McDo­nald’s el­ler Bur­ger King, når de tra­en­ger til en bur­ger. Nog­le gan­ske få kø­ber ba­re bur­ger­ba­ren. Det sid­ste er til­fa­el­det for Saxo Bankstif­te­ren og af­gå­en­de Saxo Bank­di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen. Han har så­le­des nu købt 40 pct. af ken­diskok­ken Hen­rik Bo­serups bur­ger­ka­e­de Ju­i­cy Bur­ger. Det skri­ver dag­bla­det Bør­sen fre­dag.

Sam­men plan­la­eg­ger de at åb­ne ti re­stau­ran­ter i Kø­ben­havn i lø­bet af det na­e­ste par år, og ka­e­den kom­mer til at hed­de Ju­i­cyb. Den før­ste re­stau­rant åb­ne­de på Fla­e­ske­tor­vet, og nu åb­ner det an­det led i ka­e­den i Pa­lads-bi­o­gra­fen ved Vester­port Sta­tion. Kun én bur­ger »Vi skal ud at se, om vi kan ta­ge no­get mar­ked fra de helt sto­re dren­ge,« si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen til Bør­sen.

Kon­cep­tet er en­kelt. Ju­i­cyb har kun én bur­ger på me­nu­en, og den skal kun­ne le­ve­res in­den for tre mi­nut­ter.

1. ja­nu­ar ta­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen hul på et nyt ka­pi­tel i sit liv, når han si­ger far­vel til po­sten som adm. di­rek­tør for Saxo Bank. Milliardaeren har be­bu­det, at han til gen­ga­eld skru­er op for in­ve­ste­rin­ger i spi­ren­de nye virk­som­he­der. Og det er vidt for­skel­li­ge for­ret­nings­ben, der skal ba­e­re Lars Sei­er Chri­sten­sens po­r­te­føl­je: Fi­nan­si­el­le ser­vi­ces, me­di­er, mad og drik­ke, sport og entertainment og kunst og smyk­ker.

I den ga­stro­no­mi­ske del af po­r­te­følj­en har Lars Sei­er Chri­sten­sen blandt an­det in­ve­ste­ret i Mi­che­lin­re­stau­ran­ten Ge­ra­ni­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.