Nej, sam­ar­bej­de er kun til Danmarks for­del Ja, bor­det fan­ger, når der af­gi­ves su­ve­ra­e­ni­tet

BT - - NYHEDER -

RAS­MUS JAR­LOV

vi ka­te­go­risk nej til at va­e­re med i alt sam­ar­bej­de på det rets­li­ge om­rå­de. Jeg sy­nes, det er en god de­mo­kra­tisk pro­ces, at vi den 3. de­cem­ber har en fol­ke­af­stem­ning, hvor be­folk­nin­gen kan ta­ge stil­ling til, om de øn­sker at kom­pe­ten­cen til at be­slut­te, hvil­ke sam­ar­bejds­af­ta­ler Dan­mark skal va­e­re med i, skal lig­ge hos Fol­ke­tin­get, el­ler om vi fort sat s kal si­ge nej til al­ting.

I DAG SI­GER

la­ve en fol­ke­af­stem­ning, hver gang der skul­le la­ves sam­ar­bejds­af­ta­ler på det rets­li­ge om­rå­de. Fol­ke­af­stem­nin­ger er dog en ret om­fat­ten­de pro­ces, og det kra­e­ver, at be­folk­nin­gen sa­et­ter sig grun­digt ind i de sa­ger, vi stem­mer om. Det vil­le va­e­re me­get be­sva­er­ligt at ha­ve 22 fol­ke­af­stem­nin­ger om de retsak­ter, vi øn­sker at til­tra­e­de, og der­for har vi lagt det he­le sam­men i en pak­ke.

VI KUN­NE GODT

der er til at ind­gå sam­ar­bejds­ord­nin­ger, er, hvis det er til Danmarks for­del. Det er jo klart, at man ik­ke kan ind­gå i sam­ar­bej­de uden at få ind­s­kra­en­ket sit rå­de­rum som land. Det skyl­des, at man, når der ind­gås sam­ar­bejds­af­ta­ler, lover at op­fø­re sig på en be­stemt må­de. Det er me­get sva­ert at und­gå at af­gi­ve no­get su­ve­ra­e­ni­tet, hvis man vil ind­gå i et sam­ar­bej­de, men det skal ik­ke be­ty­de, at man så al­drig med­vir­ker. Man må vur­de­re fra sag til sag, om sam­ar­bej­det er en for­del for Dan­mark.

DEN ENE­STE GRUND,

CHRI­STI­NA EGELUND

i Fol­ke­tin­get ta­ge det an­svar på os, at vi er fol­ke­valg­te og der­for har an­sva­ret for at ud­vik­le sam­fun­det. Der er dog stor for­skel på, hvor­dan det kom­mer til at fun­ge­re ved et ja, og hvor­dan det fun­ge­rer i dag. Hvis vi i Fol­ke­tin­get i dag ved­ta­ger en lov, som fol­ket sy­nes er helt på må­nen, så kan de stem­me på nog­le an­dre til na­e­ste valg, som så kan la­ve den be­slut­ning om. Den mu­lig­hed har fol­ket ik­ke, når først der er af­gi­vet su­ve­ra­e­ni­tet til EU, for så kan man ik­ke tra­ek­ke be­slut­nin­gen til­ba­ge.

SELV­FØL­GE­LIG SKAL VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.