’ ’

BT - - NYHEDER -

Den ene­ste grund, der er til at ind­gå sam­ar­bejds­ord­nin­ger, er, hvis det er til Danmarks for­del

go­de grun­de til, at det er me­get po­si­tivt, at af­stem­nin­ger om EU la­eg­ges ud til be­folk­nin­gen. For det før­ste ska­ber det en de­bat om EU, og der bli­ver set på, hvil­ken po­li­tisk ret­ning or­ga­ni­sa­tio­nen be­va­e­ger sig i. For det an­det sy­nes jeg, at det er be­ta­en­ke­ligt at over­dra­ge mag­ten til fol­ke­tin­get på det her om­rå­de, da der hi­sto­risk set har va­e­ret enormt stor for­skel på, hvad fler­tal­let i Fol­ke­tin­get har ment om EU, og hvad de dan­ske bor­ge­re sy­nes.

DER ER TO

set, at ind­hol­det i langt de fle­ste af de retsak­ter, som vi skal ta­ge stil­ling til, er ret for­nuf­tigt. Der er ba­re nog­le me­get tun­ge de­mo­kra­ti­ske prin­cip­per på spil, som gør, at vi i Li­be­ral Al­li­an­ce pe­ger på et nej. Retsak­ter­ne kan vi til­va­el­ge på al­le mu­li­ge an­dre må­der, men hvis først vi af­gi­ver su­ve­ra­e­ni­tet til EU, er det ui­genkal­de­ligt.

JEG SY­NES SÅ­DAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.