Når sva­ret er: Fisk?

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Det er nu, va­el­ger­ne for al­vor sa­et­ter sig ind i, hvad af­stem­nin­gen den 3. de­cem­ber hand­ler om. De vil ger­ne tra­ef­fe et op­lyst valg, men det kan va­e­re sva­ert.

Hvor­for? Det er lidt li­ge­som med ma­te­ma­tik og pi­ger - i hvert fald fra min ge­ne­ra­tion. Hver gang man yt­rer et suk og or­det ’ma­te­ma­tik’, bli­ver man be­kra­ef­tet i, at det sør­me og­så er sva­ert. Og så bli­ver det da først sva­ert. EU-stof­fet er ab­so­lut ik­ke nemt. Men li­ge­som med ma­te­ma­tik, så er det en god idé at gå til stof­fet med selv­til­id, for man kan ik­ke und­gå hver­ken ma­te­ma­tik el­ler EU i det liv, vi le­ver i 2015!

Hvor er der hja­elp at hen­te? I en er­ken­del­se af, at vi som va­el­ge­re har det lidt ma­te­ma­tik-ag­tigt med EU-stof­fet, har de fle­ste par­ti­er og po­li­ti­ke­re ka­stet sig ud i en over­for­sim­pling af, hvad det hand­ler om. Det kan folk godt reg­ne ud, er løgn. Man kan dog altid va­el­ge at la­eg­ge sig i slip­strøm­men på en po­li­ti­ker, som man har til­lid til, og sim­pelt­hen stem­me, som ved­kom­men­de an­be­fa­ler. El­lers kan man føl­ge EU-eks­per­ten Re­bec­ca Ad­lerNis­sen, som an­be­fa­ler at man sur­fer for­bi www. GivMigSvar.nu (som Fol­ke­tin­get står bag) el­ler www.3de­cem­ber. dk (som Justits­mi­ni­ste­ri­et står bag). Fle­re me­di­er har og­så bå­de ud­ma­er­ke­de test, man kan ta­ge, og pa­e­da­go­gi­ske gen­nem­gan­ge af af­stem­nin­gens ind­hold. Men det er helt ae­r­ligt en udfordring at hol­de sig vå­gen til det me­ste. Der­for tog jeg en smut­vej og bad på Fa­ce­book al­le om at kom­me med det bed­ste ar­gu­ment bå­de for at stem­me ’ja’ og ’nej’. Sva­re­ne føl­ger her:

Bed­ste ar­gu­men­ter for at stem­me ja? Po­li­ti­et og Eu­ro­pol top­per li­sten. Det hand­ler om mu­lig­he­den for in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de om gra­en­se­over­skri­den­de pro­ble­mer som kri­mi­na­li­tet, ter­ror, men­ne­ske­han­del og be­ka­em­pel­se af so­ci­al dum­ping. Sam­ti­dig me­ner man­ge, at de 22 retsak­ter fak­tisk er go­de i for­hold til at sik­re sam­me sags­be­hand­ling og rets­li­ge be­skyt­tel­se i he­le Eu­ro­pa. Nog­le frem­ha­e­ver og­så, at man skal stem­me ja, ’for­di de po­li­ti­ke­re, som jeg har bedt om at re­pra­e­sen­te­re mig i Fol­ke­tin­get, har sat sig grun­digt ind i sa­gen og har an­be­fa­let et ja’. Og I Ga­jol-ae­ske-for­mat sva­rer en: ’Støt narko­ha­jer­ne - stem Nej. Me­re tryg­hed - stem Ja’ og en an­den ’Ja, for­di to­get er kørt - og vi fak­tisk kø­rer med’. I den me­re ly­ri­ske en­de ar­gu­men­te­res der for, at af­stem­nin­gen er li­ge­som en buf­fet: ’Det kan da godt va­e­re, at man ik­ke er så glad for fi­sken, men når man ba­re kan la­de den lig­ge og ta­ge al­le de ret­ter, man har lyst til, så er man da et skarn, hvis man si­ger nej’.

Bed­ste ar­gu­men­ter for at stem­me nej? Nej, for­di det ik­ke kun hand­ler om Eu­ro­pol, top­per li­sten. Ef­ter­fulgt af va­ri­a­tio­ner af ’Vi kan la­ve reg­ler selv, som er i tråd med EU, hvis vi vil’.Nog­le me­ner og­så, at den se­ne­ste tid med sam­men­brud i Schen­gen-sam­ar­bej­det har vist, at EU ik­ke kan kla­re de re­el­le pro­ble­mer. En­de­lig frem­ha­e­ver én, at ’jeg har dår­li­ge er­fa­rin­ger med at kø­be skra­em­me­bil­le­der om, at po­li­ti­et skal ha­ve fle­re be­fø­jel­ser til be­ka­em­pel­se af ter­ror, pa­edo­fi­li, fod­svamp mv’. Og så er der ud­bredt skep­sis over for at ’over­la­de magt til po­li­ti­ke­re, som ta­en­ker an­der­le­des om rets­sik­ker­hed end os’. Og en­de­lig skri­ver en: ’Nej, for­di mag­ten flyt­ter til et EU­be­gej­stret fol­ke­ting’.

Hvad gi­ver det af ud­for­drin­ger for ja-si­den? Ja-si­den bok­ser med at vin­de til­lid. Og der lig­ger for­ti­den dem til last. La­es blot den­ne kom­men­tar: ’Uni­o­nen er sten­død’, ’Fri be­va­e­ge­lig­hed. De yd­re gra­en­ser er be­vog­te­de’, ’Vi går fal­lit, hvis vi ik­ke ind­fø­rer eu­ro­en!’ Hvor død var uni­o­nen? Hvor godt var de yd­re gra­en­ser be­vog­te­de? Gik vi fal­lit? Hvem tog fejl? Det gjor­de EU-til­ha­en­ger­ne!’.

Hvad gi­ver det af ud­for­drin­ger for nej-si­den? Ver­den er sø­bet ind i gra­en­se­over­skri­den­de pro­blem­stil­lin­ger, og folk an­er­ken­der ge­ne­relt, at de skal lø­ses in­ter­na­tio­nalt. Nej-si­den har den grund­la­eg­gen­de udfordring, at de bå­de ar­gu­men­te­rer for skep­sis over for EU og sam­ti­dig skep­sis over for det dan­ske fol­ke­ting. No­gen skal man ha­ve til­lid til, hvis man vil lø­se pro­ble­mer i fa­el­les­skab.

Hvad bli­ver af­gø­ren­de nu? Til­lid. Hvem har vi mest til­lid til: De over­for­sim­p­le­de ja-ar­gu­men­ter el­ler de spe­ku­la­ti­ve nej-ar­gu­men­ter?

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

En god idé at gå til stof­fet med selv­til­id, for man kan ik­ke und­gå hver­ken ma­te­ma­tik el­ler EU i det liv, vi le­ver i 2015!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.