SMER­TESTIL­LEN­DE ME­DI­CIN

BT - - NYHEDER - FOTO: SCAN­PIX

• • • • • •

Mor­fin og mor­fin­lig­nen­de stof­fer vir­ker på cen­tral­ner­ve­sy­ste­met og ud­lø­ser en smer­testil­len­de ef­fekt. Stof­fer­ne kan dog sam­ti­dig ska­be en af­ha­en­gig­hed, og det be­ty­der, at man med ti­den skal ind­ta­ge me­re for at op­nå den sam­me smer­testil­len­de virk­ning. Mor­fi­nen på­vir­ker for­skel­li­ge ner­ver i hjer­nen, og de er bl.a. med til at fri­gø­re do­pi­min, som gi­ver en lyk­ke­fø­lel­se. Sam­ti­dig har de en slø­ven­de ef­fekt. Krop­pen vaen­ner sig hur­tigt til me­di­ci­nen, og der­for kan man op­le­ve ab­sti­nen­ser, når man stop­per ind­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.