Goog­le vil nu ku­re­re kra­eft

BT - - NYHEDER -

GEN­NEM­BRUD Cen­ter. Goog­le har al­li­e­ret sig med de bed­ste kra­eft­for­ske­re, og må­let er, at pil­len skal va­e­re det før­en­de pra­e­pa­rat på mar­ke­det til at spo­re kra­eft­cel­ler. Na­no­ma­ski­ner Iføl­ge Pe­ter Fri­is kom­mer pil­len til at in­de­hol­de små na­no­ma­ski­ner. Når ma­ski­ner­ne su­ser rundt i blo­det og spo­rer ur­e­gel­ma­es­sig­he­der i krop­pen, vil en cen­sor i et arm­båndsur få be­sked om spor­in­gen.

Selv­om til­ta­get vir­ker ut­ro­ligt, ta­ger Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se po­si­tivt imod nyhe­den.

»Det gla­e­der os, at man ta­ger no­get nyt og spa­en­den­de op. Der sid­der folk rundt om­kring og for­sker i det, men der er ik­ke no­gen, som er nå­et så langt i pro­ces­sen som Goog­le,« si­ger la­e­ge Jens Oluf Pe­der­sen og ud­dy­ber: Ge­val­di­ger res­sour­cer »Det vil hja­el­pe ko­los­salt me­get, hvis vi kan spo­re kra­eft­cel­ler i ti­de. Det er no­get, vi i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se la­en­ge har suk­ket ef­ter,« si­ger han.

Hvor­vidt Goog­le har fun­det de vi­ses sten i kra­eft­forsk­nin­gen, vil Jens Oluf Pe­der­sen ik­ke vur­de­re. »Der bli­ver lagt nog­le ge­val­di­ge res­sour­cer i det, og det er jo et godt tegn. De kom­mer ik­ke ud med ret me­get, så vi må jo se ti­den an,« si­ger han.

Goog­le har iføl­ge tv2.dk la­en­ge sam­ar­bej­det med før­en­de me­di­ci­nal­virk­som­he­der, så det er ik­ke et nyt om­rå­de, den før­en­de in­ter­netsø­ge­ma­ski­ne har ka­stet sig ud i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.