Spis dig...rigt

BT - - NYHEDER -

MAD-IDEN­TI­TET Nyheds­ma­ga­si­net Ti­mes ud­gav tid­li­ge­re på ugen i sam­ar­bej­de med di­a­e­ti­sten Ali­cia Ro­ma­no en li­ste over de 50 ny­e­ste sun­de­ste mad­va­rer, man bur­de ha­ve på sin tal­ler­ken. Iføl­ge er­na­e­rings­spe­ci­a­li­sten Mar­tin Kreutzer er der dog fle­re af mad­va­rer­ne, som ik­ke bur­de va­e­re på li­sten, men er dog al­li­ge­vel enig i fle­re af de ud­valg­te mad­va­rer.

Iføl­ge er­na­e­rings­spe­ci­a­li­sten er mad ble­vet en stor del af dan­sker­nes iden­ti­tet og det bil­le­de, man ger­ne vil vi­se udadtil.

»Man byg­ger he­le sit kostu­ni­vers op om­kring et for­mål og en iden­ti­tet. Så det er ble­vet vo­res må­de at re­a­li­se­re os selv på,« si­ger Kreutzer, der på­pe­ger, at man tid­li­ge­re fo­ku­se­re­de me­get på mad­va­rer, der hav­de man­ge kal­o­ri­er i sig. Selv­dyr­kel­se Fle­re og fle­re går i ste­det op i at ha­ve en sta­erk krop i ste­det for at se tynd ud og ve­je sig på va­eg­ten. Der­for har mad få­et en end­nu stør­re be­tyd­ning, end det tid­li­ge­re har haft.

»Man be­gyn­der at kig­ge på mad­va­rer, der har en gavn­lig funk­tion for krop­pens styr­ke og vel­be­fin­den­de, som til­sam­men re­sul­te­rer i en at­trak­tiv ud­strå­ling,« si­ger Mar­tin Kreutzer. Han på­pe­ger sam­ti­dig, at han op­le­ver, at fle­re drop­per »pil­le­slu­geri­et« og i ste­det va­el­ger na­tu­rens kra­ef­ter.

»Der er en stør­re grup­pe, der in­ter­es­se­rer sig for, hvad de selv kan gø­re frem­for at ta­ge til la­e­gen og bli­ve or­di­ne­ret me­di­cin. Det sy­nes jeg er fan­ta­stisk,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.