Ig sund

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re tra­e­ne­de man for at bra­en­de kal­o­ri­er, nu tra­e­ner man for at bli­ve flot og sund. Og Der­for er mad ble­vet end­nu vig­ti­ge­re

Mor­ten Kreutzer, er­na­e­rings­spe­ci­a­list

I by­bil­le­det op­le­ves det, hvor­dan ca­fe­er som 42Raw og Pa­la­eo er ble­vet utro­lig po­pu­la­e­re, for­di det er sun­de råva­rer, de ser­ve­rer, uden hyste­ri om at det skal va­e­re low­fat og uden kal­o­ri­er. Fø­ler sig sun­de­re »Tid­li­ge­re tra­e­ne­de man for at bra­en­de kal­o­ri­er, nu tra­e­ner man for at bli­ve flot og sund. Og der­for er mad ble­vet end­nu vig­ti­ge­re. I dag er der me­re fo­kus på ’what’s in it for me’ rent sund­heds­ma­es­sigt,« si­ger er­na­e­rings­spe­ci­a­li­sten.

Mar­ke­det er ble­vet et helt an­det, og sa­er­lig så­dan no­get som ju­i­ce har vun­det stort ind­pas hos dan­sker­ne.

»Tid­li­ge­re var der slet ik­ke et mar­ked for ek­sem­pel­vis ju­i­cer med frugt og grønt­sa­ger, som vi ser i dag. Folk kø­ber det gla­de­ligt ud fra den tan­ke, at når de drik­ker det, så fø­ler de sig sun­de­re. Der er ble­vet en me­get stør­re selv­dyr­kel­se,« forta­el­ler Mar­tin, der sam­men med sin fa­mi­lie har ind­ført et sund­heds­ri­tu­al med in­ge­fa­ers­hots.

Han fø­ler sig au­to­ma­tisk sun­de­re, når han drik­ker et in­ge­fa­ers­hot hver mor­gen.

Det er dog vig­tigt at hu­ske på ik­ke at over­dri­ve for­bru­get af en mad­va­re. Det er vig­tigt at hu­ske på sta­dig at va­ri­e­re sin kost. For­di sund­he­den af­ha­en­ger af, hvem der spi­ser råva­rer­ne, hvor­dan de spi­ses og til hvad. Hvis man over­dri­ver sit for­brug af en mad­va­re, kan man godt for­sky­de krop­pens na­tur­li­ge ba­lan­ce, så an­dre vig­ti­ge stof­fer ik­ke la­en­ge­re op­ta­ges or­dent­ligt,« for­kla­rer er­na­e­rings­spe­ci­a­li­sten Mor­ten Kreutzer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.