’Jeg våg­ne­de op og så min af­dø­de far ved si­den af

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

IN­TER­VIEW Jeg fø­ler mig sten­rig... på li­vet, når jeg våg­ner, og so­len skin­ner, og fug­le­ne kvi­drer, og der ik­ke er no­gen dags­or­den for da­gen. Jeg har al­drig va­e­ret fat­tig, jeg har va­e­ret hel­dig, og må­ske og­så en lil­le smu­le dyg­tig, og har skabt va­ekst og af­le­ve­ret go­de regn­ska­ber, og­så da der var fi­nanskri­se. Hel­dig­vis er det jo så­dan, at folk altid skal klip­pes. For at va­e­re livskunst­ner, skal man... kun­ne la­de sig gri­be af nu­et og la­de sig fly­de med nu­ets kraft, ener­gi og kre­a­ti­vi­tet. Man skal le­ve hver dag. Ter­r­oren skal fryg­tes, men det nyt­ter ik­ke no­get, at man la­der sig be­gra­en­se og ik­ke vil i of­fent­li­ge trans­port­mid­ler el­ler gå til kon­cer­ter, så le­ver man jo ik­ke. Man skal ba­re hå­be, man ik­ke er der på det for­ker­te tids­punkt. Jeg er mis­un­de­lig på... ung­dom­men, som jo er sprø­de, smuk­ke og la­e­kre, og jeg sy­nes, det er tar­ve­ligt og uret­fa­er­digt, at krop­pen skal gå i for­fald, når man bli­ver ae­l­dre. Uan­set hvor me­get man kaemper for at va­e­re i form, er der ik­ke no­gen vej udenom. Der er ik­ke no­gen, der får fa­ste­re bal­der el­ler me­re st­rut­ten­de bryster med al­de­ren. Jeg ac­cep­te­rer ik­ke... løgn og svin­del. Jeg har haft fle­re an­sat­te, som har stjå­let fra mig, som har lø­jet for mig, og det ga­el­der bå­de som ka­e­re­ster, an­sat­te el­ler fa­mi­lie­med­lem­mer. Og har man først sår­et mig dybt, så kom­mer man al­drig i na­er­he­den af mig igen. Det har bå­de va­e­ret ty­ve­ri af pen­ge og pro­duk­ter og ik­kesand­fa­er­di­ge hi­sto­ri­er. Jeg kan na­e­sten bli­ve varm på en kvin­de ,hvis... der er smi­len­de øj­ne og na­er­va­er, øjen­kon­takt. Når man le­ver at af ska­be skøn­hed, kig­ger man me­re på skøn­he­den, der kom­mer in­de­fra, og den skal va­e­re ren og smuk. In­gen tvivl om, at øj­ne­ne er sja­e­lens spejl. Det go­de ved at va­e­re mig er... at jeg har en lang kar­ri­e­re bag mig - og jeg har få­et lov til at ha­ve et kre­a­tivt og fan­ta­stisk ar­bejds­for­løb, og at jeg for­hå­bent­lig får lov til at gi­ve en mas­se vi­de­re til an­dre men­ne­sker. Det knap så go­de er... at det for­plig­ter at va­e­re Den­nis Knud­sen, han er et pro­fes­sio­nelt og stort brand, med mas­ser af gø­re­mål. Det for­plig­ter til over­skud, pa­en på­kla­ed­ning og or­dent­lig op­før­sel. Jeg var alt for ar­ro­gant, da jeg... tog for gi­vet, at jeg kun­ne sa­el­ge mig selv til en an­den virk­som­hed. Da jeg på et tids­punkt for man­ge år si­den skul­le pris­sa­et­te mig selv for at kom­me i sam­ar­bej­de med en an­den fri­sør, var jeg for ar­ro­gant an­gå­en­de va­er­di­en af mig selv. Jeg sat­te ik­ke mit lys un­der en ska­ep­pe. Der er for­dom­me om bøs­ser, nem­lig... at nog­le tror, de al­le er ens. Bøs­ser er li­ge så for­skel­li­ge som al­le an­dre in­di­vi­der, de kan ik­ke pla­ce­res i sam­me ka­te­go­ri. Der er bøs­ser, der le­ver helt an­dre liv, end jeg gør. Og så er der ma­end, som du al­drig vil­le op­da­ge var ho­mo­er. Bøs­ser er jo ty­pisk fri­sø­rer, in­klu­si­ve mig selv, kos­me­to­lo­ger, ma­keup-ar­ti­ster, sty­li­ster, de­sig­ne­re og stewar­der. Men ef­ter jeg er ble­vet en vok­sen mand og har va­e­ret sam­men med en del ma­end, kan jeg se, at de i hvert fald og­så fin­des i stor stil i hånd­va­er­ker­fa­get, som tøm­re­re og elek­tri­ke­re - jeg bo­e­de sam­men med en i fi­re år. Så jeg tror, de fin­des al­le ste­der, ba­re med for­skel­li­ge ryg­ma­er­ker. Det er ik­ke for­di, der er for­skel­li­ge rol­ler, det er ba­re for­di, de er for­skel­li­ge. Kvin­der er og­så for­skel­li­ge, nog­le går rundt på ga­den og lig­ner l... og man ta­en­ker, hvad sker der for dig, an­dre da­mer ren­der rundt i hø­je stilet­ter og med st­rut­ten­de pat­ter og sto­re la­e­ber. Den ene har brug for den form for op­ma­er­k­som­hed, den an­den vil hel­le­re hjem og lig­ge på so­fa­en og spi­se flø­de­ka­ger. Li­ge så for­skel­lig er hom­over­de­nen og­så. Der er og­så hem­me­li­ge bøs­ser... helt klart en mas­se, som ik­ke vil va­e­re of­fent­li­ge om de­res seksu­a­li­tet, for­di de f.eks. er bi­seksu­el­le, så de fak­tisk le­ver med ko­ne og børn, men har en til­bø­je­lig­hed til og­så at ha­ve sex med ma­end. De fin­des, skal jeg hil­se og si­ge. Det mest ge­ni­a­le, jeg har gjort, var... da jeg var ung og trak stik­ket et halvt år, rej­ste til Østen med en rygs­a­ek og lod da­gen kom­me dag for dag. Jeg var 21 år og fik let­he­den i li­vet, og spa­en­din­gen i at gri­be li­vet hver dag, jeg kun­ne sid­de på en strand, kig­ge op i stjer­ner­ne og ma­er­ke li­vet uden at be­kym­re mig om da­gen i mor­gen. Jeg drøm­mer om at... bli­ve far og få nog­le skøn­ne børn. Jeg har prø­vet med fle­re kvin­der at få børn, og den se­ne­ste blev og­så hel­dig­vis gravid, det var ba­re ik­ke mig, der var fa­de­ren, vo­res ae­g­ud­tag­ning og in­se­mi­na­tion pas­se­de ik­ke, så skul­le bar­net ha­ve va­e­ret i ma­ven i 11 måneder. Tan­ken om at få børn er ik­ke for­s­vun­det, jeg hå­ber, det lyk­kes en dag. Og kvin­der kan altid sen­de en mail el­ler skri­ve på Fa­ce­book, men jeg ga­ran­te­rer ik­ke, jeg sva­rer, jeg er me­get kri­tisk og til­ba­ge­hol­den­de. Fo­rel­skel­se fik mig en­gang til at... stå ude for­an en for­ret­ning i smug og kig­ge ind på per­so­nen, som jeg var så fo­rel­sket i. Det var en han i mid­ten af ty­ver­ne. Jeg gjor­de det gen­tag­ne gan­ge, og jeg fik da lidt ka­er­lig­hed og kys ud af det, desva­er­re hav­de han en an­den ka­e­re­ste, jeg fik ham al­drig helt. Jeg vil­le så­dan øn­ske... at der var fred i ver­den, og at man en gang for al­le kun­ne gø­re op med krig og re­li­gio­ner, samt at for­skel­li­ge syns­punk­ter kun­ne gå hånd i hånd. Jeg sy­nes, ver­den er i be­red­skabsa­larm, der sker for man­ge ånds­sva­ge ting li­ge nu. Desva­er­re har vi nog­le le­de­re ude i ver­den, som end­nu ik­ke har set det gud­dom­me­li­ge lys. Li­ge nu vil jeg ger­ne slå på trom­me for... at jeg mø­der ka­er­lig­he­den, alt­så man­den i mit liv.

BLÅ BOG Den­nis Knud­sen f. 1963 er en dansk sty­list, paryk­ma­ger, ma­keup-ar­tist, fri­sør og pro­du­cent. Han har del­ta­get i utal­li­ge pro­gram­mer bla. Dit hjem i vo­res ha­en­der og har va­e­ret ma­keup-ar­tist på 24 film og se­ri­er, li­ge fra Min fyn­s­ke Barn­dom, Kam­pen om den rø­de ko og En kon­ge­lig af­fa­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.