Po­si­tiv bil­bran­che

BT - - BILER -

RE­GI­STRE­RINGS­AF­GIFT no­get ved den hø­je dan­ske re­gi­stre­rings­af­gift. Men det skal blot va­e­re be­gyn­del­sen. Så la­en­ge vi har en va­er­di­be­skat­ning, vil det sta­dig be­ty­de, at pri­va­te ik­ke ba­re be­ta­ler mar­kant me­re i af­gift for den sam­me bil end flå­de­e­je­re som lea­sings­el­ska­ber. Sam­ti­dig gør be­skat­nin­gen bå­de sik­ker­heds­ud­styr og mil­jø­ma­es­sigt ud­styr ufor­holds­vis dyr,« si­ger Tho­mas Møl­ler Thom­sen.

Jens Brend­strup, der er di­rek­tør for Au­to­Bran­chen Dan­mark, hil­ste og­så sa­enk­nin­gen vel­kom­men, men del­te FDMs be­kym­ring.

»Den va­er­di­ba­se­re­de af­gift skal aen­dres grund­la­eg­gen­de, for­di den ha­em­mer ud­bre­del­sen af ny og grøn tek­no­lo­gi. Dan­mark har i dag en ae­l­dre bil­park med fora­el­det tek­no­lo­gi sam­men­lig­net med vo­res na­bo­lan­de. Bil­kø­ber­ne er ik­ke så mo­ti­ve­re­de for at kø­be en mil­jø­ven­lig og me­re sik­ker bil, når tek­no­lo­gi­en bli­ver på­lagt en høj af­gift.« Godt for lea­sing Lea­sings­el­ska­ber­ne var dog udelt be­gej­stre­de. Di­rek­tø­ren for Alm. Brand Lea­sing, Tho­mas Lindgren Mor­ten­sen, ud­tal­te til Fi­nans.dk, at »nu har vi få­et nedsa­et­tel­sen fra 180 til 150 pct. Der­for vil bil­kø­ber­ne spør­ge sig selv: Hvor­når får vi så en nedsa­et­tel­se til 120 pct. og må­ske 100 pct.? I den si­tu­a­tion vil pri­vat­lea­sing va­e­re det sik­re valg, for­di kun­der­ne ik­ke skal be­kym­re sig om, hvad de­res brug­te bil vil va­e­re va­erd, når den skal skif­tes ud.«

Al­le var i ud­gangs­punk­tet gla­de, men in­gen rigtigt til­fred­se med re­sul­ta­tet. Bran­chen ef­ter­spør­ger en me­re fun­da­men­tal aen­dring, mens lea­sings­el­ska­ber­ne pu­ster til en usik­ker­hed i mar­ke­det, som ik­ke er sva­er at få øje på. Om nedsa­et­tel­sen kun var før­ste trin i en grad­vis nedsa­et­tel­se, el­ler et hold­ka­eft­bol­sje til Li­be­ral Al­li­an­ce, er umu­ligt at spå om. Men bi­ler­ne er ble­vet bil­li­ge­re, det kan in­tet aen­dre på. Hvor me­get kan du se i ar­tik­len om pris­fald på drøm­me­bi­ler la­en­ge­re in­de i avi­sen.

Fakta om af­giftsa­enk­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.