Tryk­ket sti­ger

BT - - BILER -

TEST i 911 Car­re­ra, grund­stam­men i he­le 911-pro­gram­met stop­per.

Tur­bo­lad­ning be­va­e­ger sig fra top­mo­del­ler­ne 911 Tur­bo og Tur­bo S til Car­re­ra og Car­re­ra S. Den seks­cy­lin­dre­de boxer på 3,4 li­ter i Car­re­ra og 3,8 li­ter i Car­re­ra S, med ydel­ser på 350 og 400 hk, er ude.

I ha­ek­ken sid­der – i den nu face­lif­te­de mo­del – en boxer­motor, sta­dig med seks cy­lin­dre på 2.981 cm3, men med bi­tur­bo­lad­ning, som aen­drer mo­to­rens ka­rak­te­ri­stik fun­da­men­talt.

Bå­de Car­re­ra og Car­re­ra S vin­der 20 hk og by­der nu på 370 hk og 420 hk. Kun én 911 med su­ge­mo­tor hol­der sta­dig stand, nem­lig den ba­ne­fo­ku­se­re­de GT3 RS.

Den span­ske fe­ri­eø Te­ne­ri­fe lig­ger na­e­sten på linje med gra­en­selan­det mel­lem Ma­rok­ko og Vestsa­ha­ra i At­lan­ter­ha­vet, og mens vej­net­tet er slidt og hul­let, så sik­rer den syd­li­ge be­lig­gen­hed sol­rigt vejr og kna­stør­re ve­je, som man li­ge nu skal langt fra Dan­mark for at få no­gen­lun­de ga­ran­ti for.

I den nye far­ve­to­ne Mi­a­mi Blue står den op­gra­de­re­de 911 Car­re­ra som en end­nu smuk­ke­re bil end før. Der er kos­me­ti­ske ind­greb som de tyn­de LED-kø­re­lys for­an, LED-for­lyg­ter med fi­re di­o­der som øj­ne­ne på en ter­ning, tre­di­men­sio­nel­le bag­lyg­ter og ram­me­lø­se dør­hånd­tag. Og så er der de de­sign­ma­es­si­ge ind­greb, som aen­drer ae­ro­dy­na­mi­k­ken og luf­tens vej rundt om og gen­nem den ha­ek­mo­to­ri­se­re­de sport­s­vogn. Nød­ven­dig­gjort af tur­bo­mo­to­ren.

Luf­tind­ta­ge­ne for­an er stør­re, og de åb­nes og luk­kes ef­ter mo­to­rens be­hov for køling. Når de er luk­ket, spa­rer det bra­end­stof, en lil­le del af det nu 12 pct. la­ve­re for­brug. Man la­eg­ger nok na­er­me­re ma­er­ke til de mar­kan­te, sor­te kø­le­ril­ler over den nye mo­tor, og de dy­be hul­ler til ud­led­ning af luft i bag­ko­fan­ge­ren.

Smuk, når den står stil­le. Smuk­ke­re, når den kø­rer. Smuk­ke­st, når man sid­der bag rat­tet.

Rat­tet har ty­de­lig 918 Spy­der-in­spira­tion og det mo­der­ne in­fo­tain­ment­sy­stem Pors­che Com­mu­ni­ca­tion Ma­na­ge­ment, som i den grad har va­e­ret til­tra­engt med gnid­nings­fri smartp­ho­ne­in­te­gra­tion og on­li­ne-navi­ga­tion, tra­e­der me­get hur­tigt i bag­grun­den. Det er pas­sen­de og vel­fun­ge­ren­de til­fø­jel­ser, for det er aen­drin­ger­ne i mo­to­rens dy­na­mik i den blå 911 Car­re­ra S med PDK-dob­belt­kob­lings­gear­kas­se, der fun­da­men­talt aen­drer den­ne klas­si­ske sport­s­vogn. Mas­ser af om­drej­nin­ger Pors­ches er­fa­ring med tur­bo­la­de­ren er en me­re end 40 år lang hi­sto­rie, og er­fa­rin­gen kom­mu­ni­ke­res di­rek­te gen­nem spe­e­de­ren og min krop.

Boxer­moto­ren star­ter sin vold­som­me rej­se mod sit mak­si­ma­le om­drej­nings­tal på 7.500 o/min uden an­tyd­nin­gen af, at der skal pres­ses luft gen­nem la­der­ne – og hvis man tror, at om­drej­nings­vil­lig­he­den li­der i for­hold til den gam­le Car­re­ra S 3,8, så skal det na­ev­nes, at den kun var i stand til at lø­be lidt hur­ti­ge­re til 7.800 o/min. Nu skub­ber 500 Nm, 60 Nm me­re end før, mig ubarm­hjer­tigt og uaf­brudt af sted fra 1.700 til 5.000 o/min, og det er sva­ert at tro, at der ik­ke skul­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.