I 911

BT - - BILER -

va­e­re me­re end 420 hk at fin­de i den nye boxer.

Og ly­den? Pors­che er lyk­ke­des med at be­va­re den ka­rak­te­ri­sti­ske boxer­lyd. Må­ske lidt sva­ge­re, men sta­dig gen­nem­tra­en­gen­de, hel­dig­vis.

Car­re­ra med 370 hk og fy­sisk min­dre tur­bo­la­de­re prø­ver jeg som Ca­bri­o­let, og med 450 Nm er den na­e­sten i sam­me liga, men mo­to­rens ef­fekt fø­les ik­ke så kraf­tig ved hø­je om­drej­nin­ger.

Med fuld skrue på ud­sty­ret, og her snak­ker vi PDK-gear­kas­se og Sport Chro­no-pak­ken med Sport Plus-funk­tio­nen, er Car­re­ra S den før­ste Car­re­ra, der ram­mer 100 km/t un­der de magi­ske 4 se­kun­der. Et ni­veau un­der su­per­sport­s­vog­ne, men og­så et ni­veau over BMW M4 og co.

911 mis­ser Mer­ce­des-AMG GT S’ tid på 3,8 se­kun­der med 0,1 se­kund, men me­re end en kom­men­de 911 GTS skal der ik­ke til for at ret­te op på tin­ge­ne. Sja­e­len er be­va­ret Pors­che har op­pet sig på ud­styrs­mu­lig­he­der, og ud­over me­re stan­dar­dud­styr, som den vi­de­re­ud­vik­le­de adap­ti­ve, elek­tro­nisk sty­re­de PASM-un­der­vogn (Pors­che Acti­ve Sus­pen­sion Ma­na­ge­ment), kan kun­der­ne til­kø­be fi­re­hjuls­sty­ring som på 911 Tur­bo. Her dre­jer bag­hju­le­ne ak­tivt med i den ene el­ler an­den ret­ning, alt ef­ter om man lig­ger gen­nem et hur­tigt sving el­ler skal bru­ge hja­elp til at ven­de bi­len.

Det lil­le dre­je­hjul i rat­tet er en ny og hur­ti­ge­re gen­vej til at ha­e­ve bi­lens puls. Drej fra Nor­mal til Sport el­ler Sport Plus, og stød­da­em­per­ne stram­mer sig, sty­re­tø­jet re­a­ge­rer hur­ti­ge­re, mo­to­ren står i alarm­be­red­skab for at le­ve­re end­nu hur­ti­ge­re, og PDK-gear­kas­sen hol­der gea­re­ne i la­en­ge­re tid.

In­di­vi­du­al er, som det si­ger sig selv, en indstil­ling, hvor man selv blan­der tin­ge­ne ef­ter egen smag. Tryk på knap­pen midt i dre­jeski­ven, og i 20 se­kun­der fy­rer bi­len helt op for mo­to­ren, gea­rer ned og stram­mer alt op. Jeg ser det som en gim­mi­ck, der hur­tigt er glemt. 911 be­hø­ver ba­re et hur­tigt tryk på spe­e­de­ren, så er der ad­gang til alt, hvad man skal bru­ge.

Det er mindst en ge­ne­ra­tion si­den, 911 rigtigt bar pra­eg af at va­e­re kon­stru­e­ret ’for­kert’ med bag­hjul­stra­ek og ha­ek­mo­tor. Fron­ten er us­vi­ge­ligt sta­bil, og bag­en­den er fa­est­net til vej­en med vold og magt, og ESC­sy­ste­met ar­bej­der stort set ik­ke. Jeg la­der den blå 911 stå i Nor­mal, for her er sty­re­tø­jet al­li­ge­vel fan­ta­stisk klart i ma­e­let, og mo­to­rens bug­nen­de mo­ment gør, at gear­kas­sen ik­ke be­hø­ver at hol­de gea­re­ne.

Pors­che 911 Car­re­ra er i ker­nen sta­dig den ek­stremt gi­ven­de og til­ga­en­ge­li­ge sport­s­vogn, men bi­lens ka­rak­ter løf­tes til et nyt ni­veau af tur­bo­mo­to­ren. Til trods for det, vil en­tu­si­a­ster ha­ve ri­ge­ligt at snak­ke om i man­ge år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.