King of the Hill

BT - - BILER -

PI­CK­UP og i Na­va­ra fryg­ter du hver­ken vej­bump el­ler sno­e­de ve­je.

Ind­til vi­de­re er det kun Doub­le Cab, der får den avan­ce­re­de af­fjed­ring, mens King Cab, som er mo­del­len uden bag­dø­re, sta­dig får den tra­di­tio­nel­le af­fjed­ring. Nis­san for­kla­rer, at man for­ven­ter, at Doub­le Cab vil stå for 80 pct. af sal­get i Eu­ro­pa. Avan­ce­ret tek­no­lo­gi ko­ster som be­kendt, og der­for for­ven­ter man, at Doub­le Cab vil til­ta­le folk med fri­tids­in­ter­es­ser som bjerg­be­sti­ge­re, mens King Cab er til flå­der­ne, hvor me­d­ar­bej­der­nes ryg­ge ik­ke pri­o­ri­te­res i sam­me grad som pri­sen på slut­sed­len. Kon­kur­rent til Land Cru­i­ser Vi kør­te og­så King Cab, som i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne kla­rer sig fint, men når det kom­mer til Doub­le Cab, er det fak­tisk slet ik­ke fair at sam­men­lig­ne den med kon­kur­ren­ter i pi­ck­up-seg­men­tet.

I ste­det skal den ses som et re­elt al­ter­na­tiv til fi­re­hjul­stra­ek­ke­re som Toy­o­ta Land Cru­i­ser og Je­ep Wrang­ler, hvor kun­der­ne og­så har brug for bi­ler­nes ev­ner i ter­ra­e­net en­ten på ar­bej­de el­ler i fri­ti­den. Vi fik mu­lig­hed for at kø­re en smu­le uden for as­fal­ten, men det var ik­ke no­get, der ud­for­dre­de Na­va­ra, som bå­de har lav­gear og et elek­tro­nisk spa­er til ba­gaks­len. Cros­sover-kom­fort Nis­san gør me­get ud af, at den nye Na­va­ra er in­spi­re­ret af Nis­san’s ab­so­lut største suc­ces for ti­den, cros­sove­ren Qas­hqai. Det kan man sa­er­ligt se i ka­bi­nen, som min­der om Nis­sans per­son­bi­ler.

Det er en god ting, for kva­li­te­ten fejl­er ik­ke no­get, og Na­va­ra har fle­re funk­tio­ner, som gør den unik i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Den er ek­sem­pel­vis den før­ste pi­ck­up med au­to­ma­tisk nød­brem­se, og så er den dy­re Tek­na, som vi kø­rer, ud­sty­ret med fle­re ka­me­ra­er, så du ved lav fart kan se for­hin­drin­ger li­ge for­an el­ler på si­den af bi­len. Det er prak­tisk i ter­ra­en, el­ler hvis du ma­nøv­re­rer på be­gra­en­set plads.

Nis­san for­kla­rer, at for­sa­e­der­ne er de­sig­net spe­ci­elt til at af­la­ste rygsøj­len med er­fa­rin­ger fra det ame­ri­kan­ske ru­ma­gen­tur, NASA. Re­sul­ta­tet er sa­e­der, som bå­de er kom­fortab­le og vel­støt­ten­de.

Til gen­ga­eld er der ik­ke me­get plads på bags­a­e­det i Doub­le Cab. Ben­plad­sen er god­kendt, men lofts­høj­den er for lav, så Nis­san har la­vet to for­høj­nin­ger i lof­tet, så ho­ve­d­et kan va­e­re der. Det er dog ik­ke et sted, hvor man har lyst til at op­hol­de sig la­en­ge, hvis man er over 185 cm. Ny, min­dre mo­tor Med den nye mo­del in­tro­du­ce­rer Nis­san en ny mo­tor. Den gam­le mo­del hav­de en­ten en 2,5-li­ters di­e­sel med op til 190 hk el­ler en la­ek­ker, 3-li­ters di­e­sel-V6’er med 231 hk. Frem­over fås Na­va­ra kun med en 2,3-li­ters di­e­sel med en­ten 160 el­ler 190 hk koblet med en­ten en 6-trins ma­nu­el el­ler en 7-trins au­to­mat­gear­kas­se. In­gen af mo­to­rer­ne fø­les syn­der­ligt kraf­ti­ge, og de er med til at gi­ve et lidt dovent ind­tryk af bi­len. Au­to­mat­gear­kas­sen skif­ter uma­er­ke­ligt, men har ten­dens til at hol­de de la­ve gear for la­en­ge, og det gi­ver for me­get støj i en el­lers tyst ka­bi­ne. Det er ik­ke for­di, Na­va­ra er lang­som, for der er mus­k­ler til at føl­ge med i over­ha­lings­ba­nen, men man sav­ner spar­ket fra den gam­le di­e­sel-V6’er.

Pri­ser­ne er ik­ke klar, men med Na­va­ra ser vi start­skud­det på en for­vand­ling af pi­ck­up-klas­sen, og uan­set hvor dyr Na­va­ra bli­ver, så kan Land Cru­i­ser og de an­dre fi­re­hjul­stra­ek­ke­re godt be­gyn­de at kig­ge sig over skul­de­ren. Na­va­ra er den nye kon­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.