Årets bed­ste grin

BT - - BILER -

ÅRETS BED­STE BI­LER Smi­le­ne bre­der sig al­le­re­de på jury­med­lem­mer­ne, og vi har ik­ke tril­let en me­ter end­nu. Det er et godt tegn. Må­let er at fin­de den bed­ste bil til kø­re­en­tu­si­a­sten i 2015. Den bil, der gør dig gla­dest bag rat­tet.

I dag hand­ler det ik­ke om plads og prak­tisk an­ven­de­lig­hed. Det hand­ler 100 pct. om kø­reg­la­e­de. Om rå kø­re­dy­na­mik, og om hvil­ken bil, der gør dig gla­dest. Bå­de at se på, hø­re på og kø­re i. Kort sagt: En bil til bi­li­sten, der el­sker bi­ler. Ka­te­go­ri­en er ny i Årets Bed­ste Bi­ler. Den er op­stå­et, for­di der mang­le­de et sted til den re­ne gla­e­de over bi­ler. En ka­te­go­ri der hyl­der den fø­lel­se, der får børn til at ven­de sig og pe­ge på ga­den. En ka­te­go­ri der ta­ler til de bil­kø­be­re, som kan bru­ge timer på at dis­ku­te­re gra­den af un­der­sty­ring el­ler over­sty­ring på en ny sport­s­vogn. Der­for er der in­gen kri­te­ri­er om­kring pris, plads el­ler ydel­se, og der­for er det og­så et spredt felt, vi har sam­let. Men de har al­le det til­fa­el­les, at de er und­fan­get til at be­gej­stre.

Før­ste bil er den nye Ma­z­da MX-5. En bil, der si­den in­tro­duk­tio­nen af før­ste ge­ne­ra­tion i 1989, har gi­vet eje­re ver­den over mil­li­o­ner af ki­lo­me­ter kø­reg­la­e­de. Op­skrif­ten hav­de Ma­z­da fra ef­ter­krig­sti­dens bri­ti­ske sport­s­vog­ne. Bag­hjul­stra­ek, stof­tag, lav va­egt og en langs­lig­gen­de mo­tor for­an. Til­sat ja­pansk kva­li­tets­for­nem­mel­se og et tid­løst de­sign bra­ge­de MX-5 ind på ver­dens­mar­ke­det. Le­ge­stue Den fjer­de ge­ne­ra­tion har dyr­ket dy­der­ne og le­ve­rer dem skar­pe­re end no­gen­sin­de. Til te­sten har vi valgt ba­sis­ud­ga­ven med 1,5-li­ters mo­tor og 131 hk. Den fin­des og­så med 160 hk, men med en kamp­va­egt på lidt over 1.000 kg, be­hø­ver den ik­ke fle­re kra­ef­ter. Uden tur­bo kra­e­ver mo­to­ren dog om­drej­nin­ger for at le­ve­re. Men i dag er om­drej­nin­ger godt, og fle­re om­drej­nin­ger end­nu bed­re.

MX-5 er let­til­ga­en­ge­lig og for­ud­si­ge­lig at kø­re, og le­ve­rer mas­ser af fe­ed­ba­ck. Som chauf­før kan du le­ge med bi­len som bør­ne­ha­vebørn i en BR, uden at du be­hø­ver at kø­re hver­ken for hur­tigt el­ler uansvar­ligt. Kom­bi­ne­ret med en hi­sto­rik for skud­sik­ker kva­li­tet og et selvsik­kert, ag­gres­sivt de­sign, er den selvskre­ven i fi­na­len. Ef­fek­tiv Mi­ni Mi­ni Jo­hn Coo­per Wor­ks er fi­lo­so­fisk di­a­men­tralt mod­sat Ma­z­da­en. Den har for­hjul­stra­ek, tur­bo og mas­ser af ud­styr. Men det gør den ik­ke nød­ven­dig­vis min­dre un­der­hol­den­de. Den smi­der de 231 he­ste­kra­ef­ter uhy­re ef­fek­tivt ned i as­fal­ten og med 320 Nm al­le­re­de fra 1.250 o/min, har den ALTID mas­ser af power, li­ge me­get hvil­ket gear den er i og ved hvil­ken ha­stig­hed. Sam­ti­dig ae­der den kur­ver­ne ag­gres­sivt og le­ve­rer fed lyd fra den cen­ter­mon­te­re­de lyd­pot­te.

Au­di TT er ele­gant. Bå­de i fart og par­ke­ret. Den har test­fel­tets mind­ste arm­be­va­e­gel­ser, og den 1.998 cm3 tur­bo­mo­tor, der lig­ger i stort set al­le VW-grup­pens sport­s­li­ge mo­del­ler, er over­be­vi­sen­de i al­le spil­lets facet­ter. Med 230 hk har den power nok til at ram­me 100 km/t på seks se­kun­der og fort­sa­et­te til en top­fart på 250 km/t. Den gør det kli­nisk pra­e­cist, og en­hver even­tyr­ly­sten en­tu­si­ast vil fø­le sig i us­vi­ge­ligt sik­re ha­en­der bag rat­tet.

Ford Mu­stang er den ame­ri­kan­ske løs­ning på en un­der­hol­den­de bil. En gi­gan­tisk 5-li­ters V8-mo­tor med 421 hk ude for­an, en sek­strins au­to­mat­gear­kas­se og bag­hjul­stra­ek. Den har et min­dre bags­a­e­de og et stort ba­ga­ge­rum, men det er ly­den og dra­ma­et, der har kørt den i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.