KON­GE­LIG TOUR-

BT - - SPORTEN -

ryt­ter­ne, er det på kom­mu­nens reg­ning,« er­ken­der Alex Pe­der­sen, som ha­ev­der, at det ik­ke er pen­ge ud af vin­du­et, men en sim­pel in­ve­ste­ring.

»Er­fa­rin­ger­ne fra de se­ne­ste år pe­ger på, at der for hver en brugt kro­ne kom­mer to-tre styk­ker re­tur. Det si­ger man i Yor­ks­hi­re i Eng­land, og bil­le­det var det sam­me i Utre­cht sid­ste år,« ly­der kal­ku­len.

Om det hol­der stik er sva­ert at spå om. Men en ana­ly­se fo­re­ta­get af sport Event Dan­mark vi­ser, at star­ten på Giro d’Ita­lia i 2012 var en god for­ret­ning med en øget om­sa­et­ning på 40 mio. kr. fra uden­land­ske turi­ster.

Tour de Fran­ce er som be­gi­ven­hed be­ty­de­ligt stør­re end den ita­li­en­ske lil­le­bror af et eta­pe­løb. Og der­for må det og­så for­modes at kun­ne tra­ek­ke langt fle­re til­rej­sen­de. Bå­de for­di det ud­spil­ler sig i juli, og for­di Kø­ben­havn som start­by trods alt klin­ger me­re ekso­tisk lok­ken­de, end Her­ning og Hor­sens gjor­de det på veg­ne af Giro d’Ita­lia.

»Det er sva­ert at la­ve et esti­mat af et sam­let Tour de Fran­ce-regn­skab på for­hånd. Men vi har er­fa­rin­ger og ana­ly­ser fra bå­de Giro d’Ita­lia og VM i cyk­ling sam­me år, og de har va­e­ret po­si­ti­ve,« si­ger di­rek­tør Lars Lun­d­ov fra Sport Event Dan­mark.

Et an­det spørgs­mål er, om den hjem­li­ge cy­kel­sport vil få et løft ved ud­sig­ten til at få Tour de Fran­ce på dansk as­falt.

»Hvis jeg skal be­døm­me det i rol­len som sport­s­chef i Danmarks Cyk­le Uni­on, er det ik­ke vig­tigt. Der er an­dre be­gi­ven­he­der, vi kan ha­ve li­ge så me­get gavn af som ver­dens­mester­ska­ber på lan­de­vej el­ler ba­ne, en ud­vi­del­se af Post Dan­mark Rundt el­ler an­dre me­re na­e­re ting. Tour de Fran­ce har selv­føl­ge­lig en enorm til­tra­ek­nings­kraft og vil gi­ve sporten mas­ser af om­ta­le, men det er for det pu­bli­kum, man kan kal­de juli-seg­men­tet,« si­ger DCU-sport­s­chef Lars Bon­de med hen­vis­ning til den me­re flyg­ti­ge in­ter­es­se fra som­mer­fe­ri­e­pu­bli­kum­met.

»Jeg vil kal­de det en ap­pels­in i tur­ba­nen, hvis Tour de Fran­ce kom­mer til Dan­mark, men det er ik­ke no­get, som vil gi­ve dansk cy­kel­sport et boom. Det har vi hel­ler ik­ke op­le­vet ef­ter VM,« på­pe­ger Bon­de.

Fo­re­lø­big er de fran­ske løbs­ar­ran­gø­rer gå­et i ta­en­ke­boks ef­ter be­sø­get i Dan­mark.

En stor sten i sko­en vil sta­dig va­e­re, hvor­dan man får den ko­los­sa­le ka­ra­va­ne ge­lej­det mod syd. For selv om der er fri­ske er­fa­rin­ger fra Eng­land i bå­de 2007 og 2014, kun­ne man trods alt ram­me fransk jord via tun­nel og fa­er­ger.

Alex Pe­der­sen er­ken­der, at der er lo­gi­sti­ske ud­for­drin­ger.

»Som det ser ud, kun­ne pla­nen va­e­re at åb­ne lø­bet fre­dag for så at ram­me Lié­ge med en eta­pe­start man­dag mor­gen. Pr­ud­hom­me har for­talt os, at han ger­ne vil kun­ne nå Al­per­ne in­den for en uge og det bur­de kun­ne la­de sig gø­re på den må­de,« me­ner den tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør hos Team CSC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.