Så stor er Tou­ren

BT - - SPORTEN -

DET STØRSTE CY­KEL­LØB At ar­ran­ge­re Tour de Fran­ce by­der på helt sa­er­li­ge ud­for­drin­ger, for­di ver­dens største cy­kel­løb er – ko­los­salt stort. Og­så for stort til at slå ned hvorsom­helst i Dan­mark. Det er og­så en del af for­kla­rin­gen på, hvor­for man ik­ke ’ba­re’ kan la­ve bil­leds­køn­ne eta­per over småve­je­ne ved den jy­ske høj­de­ryg, Jel­ling­vej­bak­ken na­er Vej­le, An­nis­se i Nord­s­ja­el­land el­ler lig­nen­de ud­for­drin­ger fra de dan­ske ran­d­om­rå­der. Der skal va­e­re plads og sam­ti­dig skal hver­ken ryt­te­re el­ler an­dre spre­des ud over for stort et are­al.

Det er og­så et krav fra Tour-ar­ran­gø­rer­ne, at ryt­ter­ne ef­ter sid­ste plan­lag­te eta­pe fra Vej­le til Søn­der­borg, ik­ke skal ud på en me­re end 45 mi­nut­ter lang fly­ve­tur for at kom­me la­en­ge­re mod syd i Eu­ro­pa.

Her er nog­le af nøg­le­tal­le­ne, som kan gi­ve en idé om Tour-ka­r­an­va­nens stør­rel­se. 2.400 BI­LER SA­ET­TER i gang, når Le Tour la­eg­ger vej­en for­bi. La­eg der­til de man­ge bi­ler fra pu­bli­kum og vi har op­skrif­ten på en form for ord­net kaos. TOUR DE FRAN­CE er ik­ke ba­re cyk­ler. Der er 200 bi­ler i sel­ve lø­bet og godt 150 last­vogn­stog, der trans­por­te­rer po­di­er, bar­ri­e­rer og lig­nen­de rundt. Tour de Fran­ce ope­re­rer i alt med to set up, så når det ene er i brug, er det an­det på vej mod na­e­ste dags eta­pe­start/mål. 2.500 AK­KRE­DI­TE­RE­DE FRA pri­ma­ert hold, re­k­la­me-ka­ra­va­ne og for­skel­li­ge ser­vi­ce-or­ga­ni­sa­tio­ner. 2.000 ME­DI­E­FOLK ER på ar­bej­de for TV, ra­dio, avi­ser, web­s­i­tes og an­det. 725 AN­SAT­TE ER i ar­bej­de for Tour-or­ga­ni­sa­tio­nen. 1.600 SEN­GE BRU­GER or­ga­ni­sa­tio­nen til sig selv og hol­de­ne per døgn, så der skal en del ho­tel­ler til for at ab­sor­be­re de man­ge men­ne­sker. Tro det el­ler lad va­e­re, men me­di­e­folk og lig­nen­de har og­så brug for søvn. Og mi­ni-ba­rer, så der kom­mer pres på, hvis man reg­ner med op imod en mil­li­on til­sku­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.