’Wieg­horst uden skyld’

BT - - SPORTEN -

NED­T­UR Det kø­rer ik­ke for AGF på ude­ba­ne i Su­per­liga­en. I af­tes løb de for fem­te kamp i tra­ek på frem­med graes ind i ne­der­lag. Men i ste­det for at pe­ge fin­gre ad tra­e­ner Mor­ten Wieg­horst, valg­te AGF-stop­pe­ren Jens Jøns­son at kig­ge in­dad.

AGFs UDE­BA­NE-KOM­PLEKS

MED NE­DER­LA­GET

mod Vi­borg FF har AGF nu tabt si­ne se­ne­ste fem ude­kam­pe. Så dår­lig en sta­ti­stik har aar­hu­si­a­ner­ne ik­ke haft si­den for­å­ret 2004.

0-1 mod Vi­borg FF 1-4 nmod Ran­ders FC 1-3 mod Ho­bro IK 0-2 mod FC Midtjyl­land 0-2 mod FC Nord­s­ja­el­land

AGF tab­te og­så ude­kam­pen 11/9 mod Ho­bro IK, der dog mi­ste­de de tre po­int, for­di de hav­de be­nyt­tet ik­ke-spil­le­be­ret­ti­ge­de Ada­ma Tam­bou­ra.

27. NOVEM­BER: 6. NOVEM­BER: 23. OK­TO­BER: 4. OK­TO­BER: 27. SEP­TEM­BER: BONUSINFORMATION:

»Wieg­horst er uden skyld i vo­res dår­li­ge ude­ba­ne-re­sul­ta­ter. Det er os spil­le­re, der la­ver ak­tio­ner­ne på ba­nen, og vi må ba­re er­ken­de, at vi ik­ke var go­de nok,« sag­de Jens Jøns­son.

AGF-di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen na­eg­te­de ef­ter kam­pen, at for­hol­de sig til spørgs­må­let, om der kan va­e­re en tra­e­ner­ud­skift­ning i uti­de på vej.

»Jeg øn­sker over­ho­ve­det ik­ke at gå ind i det te­ma. Men jeg kan si­ge så me­get, at vo­res pra­e­sta­tion mod Vi­borg var util­freds­stil­len­de,« sag­de han.

»Vi spil­le­de godt mod Brønd­by i søn­dags. Der­for for­bløf­fer det mig, at vi ik­ke kan spil­le med stør­re kva­li­tet mod Vi­borg end til­fa­el­det er,« sag­de Mor­ten Wieg­horst og til­fø­je­de:

»Jeg er min egen største kri­ti­ker, men jeg me­ner, at spil­ler­ne men­talt var sat til­stra­ek­ke­ligt godt op. Til gen­ga­eld er det be­kym­ren­de, at vo­res bol­dom­gang er så dår­lig. Un­der den dag­li­ge tra­e­ning ar­bej­der spil­ler­ne se­ri­øst. Men vi er op­ryk­ke­re, og bli­ver nødt til at ac­cep­te­re, at vi er et hold, der er un­der­vejs.«

Vi­borg-ve­te­ra­nen Jep­pe Curth, der score­de kam­pens mål i det 16. mi­nut og som ud­gik ska­det i pau­sen, var enig med AGF’er­ne om, at de­res pra­e­sta­tion var et styk­ke un­der det for­ven­te­de.

»Det var en kamp med me­gen ner­ve. Men AGF ram­mer ik­ke de­res po­si­tions­spil,« sag­de of­fen­siv­spil­le­ren, der kald­te Vi­borg FF’s 21 po­int i sa­e­so­nens før­ste 17 kam­pe for ’god­kendt’.

»Vi har lagt af­stand til Ho­bro på nedryk­nings­plad­sen. Målsa­et­nin­gen for ef­ter­års­sa­e­so­nen var, at vi som hold skul­le ud­vik­le os, så vi i al­le kam­pe kun­ne spil­le med om sej­ren. Det mål sy­nes jeg, at vi har op­fyldt,« sag­de Jep­pe Curth.

Vi­borg-tra­e­ner Møl­by gav han ret.

»Det var en dej­lig sejr. Nu har vi få­et po­int­ma­es­sig kon­takt til Su­per­liga­ens bre­de mid­ter­felt, men det er end­nu for tid­ligt at kig­ge opad i ta­bel­len. Spil­le­ma­es­sigt sy­nes jeg, at vi var bedst de før­ste 35 mi­nut­ter, mens vi i den re­ste­ren­de del af kam­pen pri­ma­ert lukre­re­de på, at vi fy­sisk be­fin­der os på et fint ni­veau i øje­blik­ket,« sag­de Jo­hn­ny Møl­by.

I øv­rigt af­slø­re­de Vi­borgs kant­spil­ler, Osama Ak­har­raz, ef­ter kam­pen, at han er ta­et på at for­la­en­ge sin kon­trakt.

»Der er nog­le ting, jeg ta­en­ker over i øje­blik­ket. Kan jeg ud­vik­le mig op­ti­malt i Vi­borg? Men jeg er me­get glad for at spil­le i klub­ben, og pi­len pe­ger i po­si­tiv ret­ning,« sag­de Osama Ak­har­raz.

Jo­hn­ny

Op­stil­ling: 4-2-3-1

Snit: 3,3

UD­SKIFT­NIN­GER: Dan­ny Ol­sen (7) ind for El­mar Bjar­na­son (56.). Ma­te Vatsadze (4) ind for Step­han Pe­ter­sen (69.). Ah­med Ya­sin ind for Jes­per Lange (80.). AD­VARS­LER: Jens Jøns­son (53.). UD­VIS­NIN­GER: in­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.