UDEN DUN­CAN

FCK-slut­spurt uden an­fø­rer: Tho­mas Dela­ney ude re­sten af året

BT - - SPORTEN -

SKA­DET Su­per­liga­ens før­ste­plads er på spil, når de for­sva­ren­de me­stre FC Midtjyl­land ta­ger mod po­kal­vin­der­ne fra FC Kø­ben­havn i sa­e­so­nens an­det opgør mel­lem de to guld­fa­vo­rit­ter. Men midtjy­der­ne må for­ment­lig und­va­e­re en af de­res største pro­fi­ler og skar­pe­ste må­l­na­e­ser, Mor­ten ’Dun­can’ Ras­mus­sen. Det forta­el­ler tra­e­ner Jess Thorup til BT da­gen ef­ter, FCM tab­te til de pol­ske me­stre, Le­gia Warszawa, i Eu­ro­pa Le­ague.

»Dun­can er yderst tvivl­s­om. Han bli­ver scan­net i af­ten, når vi kom­mer hjem, og så må vi se, hvad kon­klu­sio­nen bli­ver på det. Og så er det, som det altid er ef­ter en kamp, at man er tra­et og øm og har få­et nog­le slagska­der. Men me­re end det hå­ber jeg umid­del­bart ik­ke, det er. Der er sta­dig et par døgn, til vi skal spil­le, så der er tid til at kom­me sig. Vi har bed­re over­blik i mor­gen (i dag, red.).«

Den sto­re an­gri­ber måt­te al­le­re­de

UDE FC Kø­ben­havn må und­va­e­re sin an­fø­rer, Tho­mas Dela­ney, i ef­ter­å­rets sid­ste to kam­pe in­den vin­ter­pau­sen. Det er en kna­eska­de, der hol­der Tho­mas Dela­ney ude i ef­ter­å­rets slut­spurt, in­den spil­ler­ne går på ju­le­fe­rie og en lang vin­ter­pau­se.

Der­med må FCK und­va­e­re sin kap­ta­jn i det vig­ti­ge topop­gør mod FC Midtjyl­land i Her­ning i mor­gen. Der­u­d­over spil­ler FCK hjem­me mod OB 6. de­cem­ber i den sid­ste kamp in­den pau­sen.

Ska­den op­stod i play­off-op­gø­ret mod Sve­ri­ge i Par­ken, hvor Tho­mas Dela­ney star­te­de in­de. Si­den har man i FCK for­søgt at få sin an­fø­rer klar igen, men det er desva­er­re for lø­ver­ne ik­ke lyk­ke­des, op­ly­ser klub­ben på sin hjem­mesi­de. for­la­de ba­nen ef­ter 36 mi­nut­ter med en for­stra­ek­ning, der alt­så kan vi­se sig at hol­de ham ude mod FCK. Kort for­in­den hav­de Le­gia bragt sig for­an, og FC Midtjyl­land for­må­e­de al­drig at kom­me til­ba­ge og ud­lig­ne den pol­ske fø­ring. Af­gø­ren­de I mor­gen ga­el­der det så Su­per­liga­en, hvor FCM er ét po­int ef­ter sin kø­ben­havn­ske kon­kur­rent, der si­den 1. novem­ber har top­pet ta­bel­len. Vin­der midtjy­der­ne, ta­ger de før­ste­plad­sen til­ba­ge, mens FCK med en sejr kan slå et hul på fi­re po­int til FCM.

En me­get vig­tig kamp for ’Ul­ve­ne’, er­ken­der Jess Thorup, der ef­ter en sta­erk sa­e­son­start har set sit hold mi­ste pu­sten i ef­ter­å­ret.

»Jeg er da 100 pro­cent be­vidst om­kring vo­res eg­ne og an­dres for­vent­nin­ger til, at de her kam­pe mod FCK bli­ver af­gø­ren­de for mester­ska­bet. Kam­pen er vig­tig, selv­føl­ge­lig er den det, da det er mod en af de kon­kur­ren­ter, der for­ment­lig vil blan­de sig i top­pen. Og vin­de­ren af kam­pen, hvis der bli­ver en, kom­mer til at lig­ge num­mer ét, og der­for har den stor be­tyd­ning for os, det er klart. Men vi skal hu­ske på, at det er én ud af 33 kam­pe,« på­pe­ger FCM-tra­e­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.