Den stil­le mands ski­de­bal­le

BT - - SPORTEN -

MED TRAENERSKIFTET FRA Glen Rid­ders­holm til Jess Thorup sag­de FC Midtjyl­land far­vel til ret så me­get kulør. Glen Rid­ders­holm var guldtøj, snak­ke­tøj og ord­kamp med Stå­le Sol­bak­ken ud over na­e­sten det he­le.

Med Jess Thorups an­komst i Ikast er re­to­rik­ken ble­vet da­em­pet ad­skil­li­ge ni­veau­er. Vi ser og hø­rer en stil­le mand, der pas­ser sit ar­bej­de på så af­da­em­pet en må­de, at det na­e­sten ik­ke pas­ser til FC Midtjyl­lands hi­sto­ri­ske kli­che­pra­e­di­kat som den fra­ek­ke dreng i klas­sen. Men jeg ved, at man i Midtjyl­land op­le­ve­de en enorm ro om­kring Jess Thorup, da han kom til i som­mer og tog fat på ar­bej­det. Han stod for en jord­bun­den­hed, som smit­te­de af på or­ga­ni­sa­tio­nen. På en god må­de.

Tors­dag af­ten i Warszawa i Po­len kom så den før­ste Thoru­p­eks­plo­sion, da FCMtra­e­ne­ren luf­te­de si­ne fru­stra­tio­ner over den må­de, hans spil­le­re hav­de hånd­te­ret en gyl­den mu­lig­hed for at spil­le sig vi­de­re fra Eu­ro­pa Le­ague-grup­pe­spil­let mod Le­gia Warszawa på - en mod­stan­der, der ik­ke er bed­re end FCM.

Han kun­ne ik­ke se lyst nok til at vin­de. Han kun­ne ik­ke se den nød­ven­di­ge selv­til­lid. Og han sag­de om Pio­ne Si­sto, at han ik­ke lyk­ke­des med en dri­bling og ik­ke vandt en ta­ck­ling i den halv­leg, han fik på ba­nen.

Vi vid­ste godt, at Thorup rum­me­de ski­de­bal­len og­så. Jeg min­der om Danmarks før­ste kamp ved U21-EM i som­mer, hvor hol­det i pau­sen var bag­ud med 0-1 mod Tjek­ki­et. Her­ef­ter blev der for­talt hi­sto­ri­er om Thorups ta­le i om­kla­ed­nings­rum­met for at va­ek­ke si­ne spil­le­re. Det var na­ep­pe på ni­veau med, når Sir Alex Fer­gu­son ta­end­te op for si­ne be­røm­te ’hår­tør­rer­ta­ler’ i Uni­teds om­kla­ed­nings­rum, men min­dre kun­ne og­så gø­re det den af­ten un­der U21-EM. Thorup fik liv i si­ne folk. VIL TA­LEN I Po­len va­ek­ke en for­sam­ling ud­pin­te midtjy­ske fod­bold­spil­le­re i sam­me grad?

Jeg er ik­ke sik­ker. FC Midtjyl­land er en skrø­be­lig stør­rel­se li­ge nu. FCM er på re­sten af det­te ef­ter­år. Det er over­le­vel­se for et søn­der­s­lidt fod­bold­hold, der i sa­e­so­nens 11 før­ste kam­pe ba­re luk­ke­de tre mål ind, men som si­den har ind­kas­se­ret ni mål i de se­ne­ste fem kam­pe - og som i sam­me pe­ri­o­de har tabt fi­re af fi­re kam­pe i øv­ri­ge tur­ne­rin­ger og luk­ket 13 mål ind.

FC Midtjyl­land mø­der i mor­gen FC Kø­ben­havn i ab­so­lut topkamp i Su­per­liga­en, og der­for er ti­m­in­gen for Thorups ski­de­bal­le og

så pe­ni­bel. Selv om det kla­ed­te Thorup at ven­ti­le­re sin fru­stra­tion og kal­de tin­ge­ne ved de­res ret­te navn tors­dag af­ten, er jeg ik­ke over­be­vist om, at han vil se en ef­fekt af sin ski­de­bal­le.

BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.