DEN PER­FEK­TE Q

Hvem der er bedst af Tom Bra­dy og Peyton Man­ning, ska­en­des fans og eks­per­ter ja­evn­ligt om. I an­led­ning af, at de to le­gen­der med nyhe­den om Man­nings ska­de må­ske har mød­tes for sid­ste gang, har BT sat sig for at byg­ge den per­fek­te quar­ter­ba­ck

BT - - SPORTEN -

BYG SELV Tom Bra­dy har vun­det fi­re Su­per Bowl-sej­re og svun­get di­ri­gents­tok­ken over NFL-hi­sto­ri­ens bed­ste angreb. Peyton Man­ning hol­der re­kor­den for flest tou­ch­down-kast og flest ka­stey­ards i én sa­e­son og er som den ene­ste ble­vet kå­ret til liga­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler fem gan­ge. På søn­dag skul­le de to le­ven­de le­gen­der ha­ve stå­et over for hin­an­den for 17. gang, når Den­ver Bron­cos ta­ger imod New Eng­land Pa­tri­ots. En ska­de til Man­ning har dog sat ham ud af spil­let, og spørgs­må­let er, om de to le­gen­der har mød­tes for sid­ste gang.

Selv om Man­ning i den­ne sa­e­son har va­e­ret en skyg­ge af sig selv, er de fle­ste eni­ge om, at de er to af fa­gets yp­per­ste ak­tø­rer no­gen­sin­de, og at det i sig selv er et gud­dom­me­ligt lyk­ke­tra­ef, at de har mødt hin­an­den så of­te over så lang en år­ra­ek­ke.

Men hvem af Bra­dy og Man­ning er den bed­ste quar­ter­ba­ck? At sva­re på det spørgs­mål er som at sam­men­lig­ne ae­b­ler og pa­e­rer, er de fle­ste NFL-iagt­ta­ge­re eni­ge om. Så hvor­for ik­ke ta­ge ae­b­ler­ne og pa­e­rer­ne, skum­me flø­den fra de 30 an­dre star­ten­de quar­ter­ba­ck­er i NFL og la­ve en frugtsa­lat?

Sam­men med Sø­ren Hygum Han­sen, me­de­jer af draft­day.dk, og Tom­my Kja­ers­gaard, NFL-kom­men­ta­tor for Vi­a­sat, har BT for­søgt at kon­stru­e­re den per­fek­te quar­ter­ba­ck ved at se på, hvem der er bedst in­den for de syv egen­ska­ber, der ud­gør de vig­tig­ste byg­ge­sten for en NFL-quar­ter­ba­ck. Ud­gangs­punk­tet er de­res top­ni­veau og ik­ke de­res ak­tu­el­le form.

– ev­nen til at af­gø­re en ta­et kamp, le­ve­re et co­me­ba­ck og hol­de fo­kus, selv om man har spil­let for­fa­er­de­ligt.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Tom Bra­dy, New Eng­land Pa­tri­ots »Det stod mel­lem Bra­dy og Man­ning, men jeg har valgt Bra­dy, for­di han er den quar­ter­ba­ck i NFL-hi­sto­ri­en sam­men med Joe Mon­ta­na, der er bedst til al­ler­sidst, når kam­pen skal af­gø­res. Det har man set i al­le de fi­re Su­per Bowls, han har vun­det. Bra­dy har stå­et bag 37 co­me­ba­ck-sej­re og 48 kamp­vin­den­de an­grebs­se­ri­er. Peyton Man­ning har fak­tisk bed­re sta­ti­stik­ker, men har haft kam­pe, hvor han er fal­det helt igen­nem. For ek­sem­pel Su­per Bowl i 2010, da han fik chan­cen for at fø­re sit hold til­ba­ge i kam­pen, men ka­ste­de en in­ter­cep­tion.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD:

Tom Bra­dy, New Eng­land Pa­tri­ots »In­gen kom­mer i na­er­he­den af Tom Bra­dy, når det ga­el­der at hånd­te­re pres. Det har han vist igen­nem man­ge år – blandt an­det i si­ne fi­re Su­per Bowl-sej­re. Der er den her be­røm­te hi­sto­rie fra hans før­ste Su­per Bowl, hvor han lå og sov i om­kla­ed­nings­rum­met in­den kam­pen. Han er som en per­fekt pro­gram­me­ret sol­dat sendt fra frem­ti­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.