Le­de­r­e­gen­ska­ber

BT - - SPORTEN -

– ev­nen til at gå for­re­st med et godt ek­sem­pel i for­hold til ar­bejds­moral og vin­der­men­ta­li­tet og til at age­re sam­lings­fi­gur og mo­ti­va­tions­fak­tor.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Tom Bra­dy, New Eng­land Pa­tri­ots »Man bli­ver ik­ke den mest vin­den­de quar­ter­ba­ck i hi­sto­ri­en, som Tom Bra­dy er, uden at va­e­re en fan­ta­stisk mo­ti­va­tor, som al­le hold­kam­me­ra­ter­ne sam­ler sig om­kring. På det punkt er han ba­re den bed­ste quar­ter­ba­ck i hi­sto­ri­en.«

Tom Bra­dy, New Eng­land Pa­tri­ots »Tom Bra­dy har va­e­ret den ul­ti­ma­ti­ve vin­der­ty­pe, li­ge si­den han blev draf­tet (i 2000, red.). Det ser man og­så på den må­de, han ude på si­de­linj­en rå­ber og skri­ger, uan­set om hol­det er for­an el­ler bag­ud. Al­le si­ger, han er den mest van­vit­ti­ge vin­der­ty­pe, de har spil­let sam­men med. Man så i 2007, da Pa­tri­ots gik ube­sej­ret igen­nem grund­spil­let, hvor­dan han bil­led­ligt talt na­er­mest trå­d­te mod­stan­der­ne på stru­ben og ik­ke var bleg for at spar­ke til folk, der lå ned. Så me­get vil han vin­de.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.