QUAR­TER­BA­CK Tek­nik Spil­for­stå­el­se

BT - - SPORTEN -

– ev­nen til at af­vik­le ka­stet bedst mu­ligt i for­hold til fo­d­ar­bej­de, ka­ste­be­va­e­gel­se, bold­føling og pra­e­ci­sion.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Aa­ron Rod­gers, Gre­en Bay Pa­ck­ers »Det var sinds­sygt sva­ert at va­el­ge én, for der er så man­ge, der har en god tek­nik. Men jeg har valgt Aa­ron Rod­gers. Han har en tek­nik helt ef­ter bo­gen. Da han spil­le­de i col­le­ge, var der snak om, at han må­ske end­da var for po­le­ret, men han aen­dre­de sin ka­ste­af­vik­ling, da han kom ind i NFL, så han nu ka­ster med ar­men i et lidt la­ve­re le­je. Det gør og­så, at han fak­tisk har få­et en af liga­ens sta­er­ke­ste ar­me og er ble­vet me­re pra­e­cis på si­ne dy­be kast.«

Drew Bre­es, New Or­le­ans Saints »Jeg måt­te sim­pelt­hen se lidt film af for­skel­li­ge spil­le­re for at af­gø­re det. Jeg over­ve­je­de og­så Aa­ron Rod­gers, men jeg va­el­ger Drew Bre­es. Han er slet ik­ke byg­get til at spil­le i NFL på grund af sin klej­ne stør­rel­se, så han er ble­vet tvun­get til at ud­vik­le en god tek­nik. Han har et ele­gant fo­d­ar­bej­de og fly­der na­er­mest rundt i lom­men og hop­per fra hul til hul. Og så er han van­vit­tig pra­e­cis og har og­så NFL-re­kor­den på det om­rå­de. Han er virkelig en for­nø­jel­se at se på.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD: – ev­nen til at la­e­se et for­svar og aen­dre spil­kal­det, hvis det er nød­ven­digt, og tra­ef­fe hur­ti­ge og rig­ti­ge be­slut­nin­ger om, hvor­dan man skal skil­le sig af med bol­den.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Peyton Man­ning, Den­ver Bron­cos »Her har jeg valgt Peyton Man­ning på grund af hans le­gen­da­ri­ske ev­ne til at flyt­te rundt på og for­vir­re et for­svar, in­den han sa­et­ter bol­den i spil. Som Bill Be­li­chi­ck (firedobbelt Su­per Bowl-vin­den­de tra­e­ner for New Eng­land Pa­tri­ots, red.) har sagt, er han den bed­ste i hi­sto­ri­en til at or­ke­stre­re et angreb.«

Peyton Man­ning, Den­ver Bron­cos »Peyton Man­ning kun­ne spil­le uden en of­fen­siv ko­or­di­na­tor og kø­re det he­le selv. Han kal­der selv rig­tig man­ge spil, hvil­ket blandt an­det skyl­des hans van­vit­ti­ge for­be­re­del­ses­ar­bej­de, men og­så at han har en vild in­tel­li­gens. Han kan se ting på ba­nen, som in­gen an­dre kan.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD: – ev­nen til at le­ve­re si­ne kast, vel­vi­den­de at man vil bli­ve ja­ev­net med jor­den, som var man et fal­de­fa­er­digt hus i Ud­kants­dan­mark, og til at bi­de smer­ter­ne i sig og spil­le trods ska­der.

SØ­REN HYGUM HAN­SEN:

Peyton Man­ning, Den­ver Bron­cos »Nu er han godt nok ble­vet så ska­det, at han ik­ke er med mod Pa­tri­ots, så det er må­ske lidt over­ra­sken­de for man­ge, at jeg har valgt Peyton Man­ning. Men når man ta­en­ker over det, har han va­e­ret ek­stremt hård­før. Han står i lom­men og er ik­ke ban­ge for at ta­ge et skrald. Mod­sat an­dre quar­ter­ba­ck­er har han ik­ke mis­set man­ge kam­pe. Han har kun mis­set én sa­e­son (2011, red.) si­den 1998, og det var på grund af fi­re nak­ke­o­pe­ra­tio­ner. I 2010 spil­le­de han trods for­skel­li­ge nak­ke­pro­ble­mer, og sid­ste år spil­le­de han mod San Die­go Ch­ar­gers, selv om han skul­le ha­ve fi­re in­tra­ve­nø­se drop og hav­de høj fe­ber. Her fik han så en ska­de i lå­ret, men spil­le­de al­li­ge­vel sa­e­so­nen fa­er­dig.«

Cam Newton, Ca­ro­li­na Pant­hers »Han har spil­let trods et hav af ska­der, og han har vist man­ge gan­ge, at han er vil­lig til at of­re sin krop ved at la­de sig ta­ck­le hårdt. Han er selv­føl­ge­lig hel­dig med sin fy­sik, for man kan jo na­er­mest ik­ke ram­me ham, så det ser ud, som om det gør ondt på ham. I sid­ste sa­e­son var han ude for et al­vor­ligt bil­uheld midt på ugen, men spil­le­de al­li­ge­vel om søn­da­gen. Han er byg­get som et su­per­men­ne­ske.«

TOM­MY KJA­ERS­GAARD:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.