Så vig­tig er Sch­mei­chel

BT - - SPORTEN -

på ba­nen. Han er en le­der i om­kla­ed­nings­rum­met, vi­ce­kap­ta­jn og me­get vo­kal. Lei­ce­ster er i fan­ta­stisk form li­ge nu, men in­gen får lov til at la­de det gå dem til ho­ve­d­et, og det skyl­des blandt an­dre Kas­per Sch­mei­chel,« si­ger Rob Tan­ner, der be­ret­ter om stor respekt blandt Lei­cesters til­ha­en­ge­re.

»Fan­se­ne el­sker ham. Ube­tin­get. På kamp­da­ge ser man man­ge børn med ’Sch­mei­chel’ henover ryg­gen, og of­test vil de jo nok ha­ve målsco­rer­ne, men Kas­per er en stor stjer­ne her­ov­re. Ef­ter op­ryk­nin­gen til Pre­mi­er Le­ague har han ik­ke la­vet helt så man­ge spek­taku­la­e­re red­nin­ger som i Cham­pions­hip, hvor han fle­re gan­ge red­de­de dem i sid­ste mi­nut, men han er sta­dig me­get po­pu­la­er blandt fan­se­ne.«

Lei­ce­ster har over­ra­sket al­le i den­ne sa­e­son, og det er de fa­er­re­ste, der vil­le ha­ve spå­et, at hol­det vil­le top­pe ta­bel­len her en trej­de­del in­de i sa­e­so­nen. Sch­mei­chel og hold­kam­me­ra­ter­ne har kun tabt én af 13 kam­pe, hvil­ket i selv er en utro­lig pra­e­sta­tion. End­nu me­re im­po­ne­ren­de bli­ver det, når man ser på de­res målsco­re, der vid­ner om he­le 20 mål, der er gå­et ind i egen en­de. Kaemper På trods af sin po­si­tion i bu­ret skal Kas­per Sch­mei­chel dog ik­ke ha­ve skyl­den for de man­ge ind­kas­se­re­de mål, me­ner Rob Tan­ner.

»Slet ik­ke. Jeg me­ner ik­ke, der er man­ge mål, hvor du bag­ef­ter kan si­ge, at han skul­le ha­ve gjort det bed­re. De ind­kas­se­rer man­ge mål på grund af de­res spil­lestil, som i høj grad hand­ler om at sat­se tungt på kon­tralø­be­ne. Det sva­ek­ker dem bag­til, og så er af­slut­nin­ger­ne i Pre­mi­er Le­ague og­så ba­re hø­je­ste ni­veau. Så det er ik­ke Kas­pers skyld,« si­ger Rob Tan­ner.

Lei­ce­ster Mercury-jour­na­li­sten forta­el­ler yder­li­ge­re, at Sch­mei­chel til tra­e­nin­gen går for­re­st, og bog­sta­ve­lig talt er den før­ste og sid­ste mand på tra­e­nings­ba­nen, når Lei­ce­ster tra­e­ner. Og at han tra­e­ner helt ned i de­tal­jer­ne for at for­bed­re sig.

»Han har nog­le GoPro-ka­me­ra­er, som han fil­mer sig selv tra­e­ne med. Lei­ce­ster er i fan­ta­stisk form li­ge nu, men in­gen får lov til at la­de det gå dem til ho­ve­d­et, og det skyl­des blandt an­dre Kas­per Sch­mei­chel

Rob Tan­ner

Bag­ef­ter ser han vi­deo­er­ne igen­nem for at fin­de små fejl. Hver en sten bli­ver nid­ka­ert vendt, og han er nok den Lei­ce­ster-spil­ler, der kaemper hår­dest for hol­det,« si­ger Rob Tan­ner.

Lør­dag spil­ler Lei­ce­ster hjem­me mod Man­che­ster Uni­ted. Et opgør, der sid­ste sa­e­son end­te med en min­de­va­er­dig 5-3-sejr til Sch­mei­chel og co., der vend­te 1-3 til 5-3 på den sid­ste hal­ve ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.